29 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30759

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, dördüncü fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 60 olması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına başvuru değerlendirmesi yapılırken; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamının en az 60 olması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

ç) Ana sanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; lisans mezuniyet notunun %50’si, sanat sınavının %50’si dikkate alınarak belirlenir. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. İlgili EASD yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.”

 “d) Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

“a) Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Lisanstan doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.”

“ç) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; sanat sınav notunun %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. Sanat sınavı, dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavdan oluşur. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısız kabul edilir. EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalaması yüz üzerinden 80 olmak koşulu ile yazılı puanının % 30’u, sözlü puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az 80’dir. 80 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. 80’in altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Not derece;

1) (G) Geçer,

2) (K) Kalır,

3) (M) Muaf,

4) (F1) Başarısız-Devamsız,

5) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi,

6) (F3) Başarısız-Bütünleme,

7) (F4) Başarısız-Tekrar.

b) Bu fıkradaki harf notlarından; 

1) (G) notu, öğrencinin kredisiz derslerden geçtiğini,

2) (K) notu, öğrencinin kredisiz derslerden kaldığını,

3) (M) notu, yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu,

ifade eder.”

“1) (K): Kalır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD veya EASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili EABD/EASD’den, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan, biri de ilgili EABD/EASD’den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur; ancak disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu ile ilgili disiplinler dikkate alınarak biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz. Ancak öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler mezuniyet için gerekli olan krediden sayılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 puan alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğitim-öğretim, sınavlar, duyurular ve bunun gibi konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2017

29967

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2017

30132

2-

28/4/2018

30405