27 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30757

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.