26 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30756

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ VE TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Strateji ve teknoloji alanında uygulamaları ile politikaların başarı ve etki düzeyini artırmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak.

b)  Strateji ve teknoloji konusunda uzman araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamak.

c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların dünyaya ayak uydurabilmelerini, paydaşlarına ve topluma değer yaratabilmelerini sağlayacak nitelikte stratejik plan oluşturmalarına destek vermek.

ç)  Türkiye’de ve yurt dışında bulunan strateji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ilgili merkezler, birimler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları içine alacak şekilde ulusal ve uluslararası bilgi ağları oluşturmak.

d) Araştırma, danışmanlık ve proje konularında ulusal, uluslararası kuruluşlarla ve Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle işbirliği yapmak, disiplinler arası/üstü araştırmaları ve ortak çalışmaları özendirmek ve yürütmek, Merkezin amaçları çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenlemek, kurslar açmak, öğretim üyesi ve öğrenci değişiminde eşgüdüm sağlamak.

e) Firmaların strateji ve teknoloji alanında bilgi üretimine ve paylaşıma katkıda bulunmak ve bu alanlarda şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel yol gösterici ve destekleyici rol oynamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde strateji ve teknoloji ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, ödüller vermek.

b) Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitimler düzenlemek.

c) Strateji ve teknoloji uygulamalarını desteklemek amacıyla bu alanda büyük veriyi kullanılabilir hale getirmek, bilgi bankası oluşturmak ve kullanıcılara sunmak.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara strateji, teknoloji ve ARGE politikası konularında danışmanlık ve eğitim vermek.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Kamu ve özel teşebbüslere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak.

g) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.

ğ) Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak, gerektiğinde Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun strateji ve teknoloji içerikli faaliyetlerini  desteklemek.

h)  Yetkili kurullarca istenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki fakültelerin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezde; Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş kişiden oluşur. 

(2)  Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu yılda üç kez toplanır. Yönetim kurulu üyeleri salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek; sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her dört ayda bir kez, gerekli görüldüğü hallerde ise daha sık toplanmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalıma grupları ve komisyonlarını belirlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektöre sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri, strateji ve teknoloji ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile strateji ve teknoloji ile ilgilenen diğer kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulunda en fazla on bir üye bulunur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu yılda iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda iki kez toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.