25 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30755

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın  en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.

b) Yandal programına, kayıtlı olunan programın  en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak itiraz edebilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/11/2014

29180

2-

14/9/2015

29475

3-

22/8/2016

29809

4-

14/5/2017

30066

5-

27/11/2017

30253

6-

30/9/2018

30551