25 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30755

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti almak üzere merkeze başvuran hastalara güncel, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

b) Merkeze başvuran hastalara acil ayaktan veya yatırılarak sağlık hizmeti verebilmek.

c) Uygulamalı öğretim ve eğitim imkânları sağlayarak sağlık eğitiminin bütün alanlarında deneyimli sağlık personeli yetiştirmek.

ç) Öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

e) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

f) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturarak bu alanda öğretim elemanlarının yetişmesine, mesleğin ilerlemesine imkân sağlamak.

b) Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan herhangi bir ağız-diş-çene bölgesi hastalığı veya yaralanması durumunda, hastanın rahatını ve hayatını tehdit eden veya gecikilen müdahale sonucu tedavi şansını yitirecek olan veya anında müdahale edilemez ise hasta yaşam kalitesini düşürecek olan durumlarda hizmet verecek olan diş hekimliği acil servis birimini oluşturmak.

c) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

ç) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

e) Çocukları, ağız-diş sağlığı yönünden problemsiz bir geleceğe yönlendirebilmek için bebeklikten daimi dişlerin sürdüğü döneme kadar koruyucu diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği, ağız-diş sağlığı konusunda anne-baba ve çocuklara eğitimlerin verilebildiği, koopere olmayan, huzursuz veya zihinsel engelli çocukların diş tedavilerinin sedasyon veya genel anestezi altında yapılabildiği, yapılan bu uygulamaların toplum ağız-diş sağlığı ve ülke ekonomisine getirilerinin değerlendirilebildiği, çocuğun kendini güvende hissettiği, çocuk psikolojisi, büyüme ve gelişimine uygun fiziki alt yapıya sahip izole çocuk diş sağlığı hizmetleri birimini oluşturmak.

f) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış ağız ve diş sağlığı hastane personeli yetiştirmek.

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –  (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezde Müdürün teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

g) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre oluşturulan Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Merkezin Yönetim Kurulu üyelerini oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.