24 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30754

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİTKİ, İLAÇ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AÜBİBAM) örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hüküm ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini (AÜBİBAM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek.

b) Bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmaları yürütmek ve eğitim yapmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

c) İletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak.

ç) Konferans, seminer, kurs, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek.

d) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı sağlamak.

e) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak.

f) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması ve kalite kontrolüyle ilgili çalışmalar yapmak.

g) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak.

ğ) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gereksinimlerini karşılamak.

h) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık gerektiren cihazları, birimlerde ayrı ayrı bulundurmak yerine bir araya getirmek ve araştırıcıların hizmetine sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısını Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekâlet süresi 6 ayı aştığı takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlar, çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Sağlık Bilimleri ve Açıköğretim alanlarındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç üye, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili ilkeleri belirleyip, çalışma planı hazırlamak.

b) Çalışmaların belirlenen ilke ve plana uygun yapılmasını sağlamak amacıyla denetimler yapmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konuları görüşmek üzere, en az ayda bir kez toplanmak.

ç) Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşüp karara bağlamak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yılsonu çalışma raporlarını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 19/11/2002 tarihli ve 24941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.