24 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30754

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTİÇİ İRTİBAT BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; “beşi” ibaresi “yediyi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “müsteşar tarafından belirlenen bir müsteşar yardımcısına” ibaresi “Bakan tarafından belirlenen Bakan Yardımcısına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “müsteşarın veya yetkili kıldığı takdirde, idari ve mali işlerden sorumlu müsteşar yardımcısının” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde yer alan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2011

28083