22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kullanıcı: İlgili cihazın eğitimini almış cihaz sorumlusu tarafından onaylanmış kişiyi,

c) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut ve ihtiyaç duyulan eğitim laboratuvarlarının planlamasını gerçekleştirmek ve koordine etmek, bu laboratuvarların kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Türk-Alman Üniversitesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak.

ç) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

d) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlamak.

e) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Mevcut araştırma alt yapılarının bütün kullanıcılara açık ve kesintisiz hizmet edebilmesi için gerekli şart ve imkânları sağlamak.

g) Mevcut araştırma alt yapılarının yeterlilik kararı alabilecek düzeye getirilmesi ve ticarileşmesi için şirket kurma ve ortak olma imkânları oluşturmak.

ğ) Merkez laboratuvarın performansının izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve yeni destekler bulabilmesi için çalışmak.

h) Üniversitenin deney, analiz, AR-GE gibi faaliyetlerinin topluma yararlı olacak proje faaliyetlerine dönüştürülmesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, sınıflandırılması ve tedarik edilmesinin koordinasyonunu yapmak; bunları izlemek ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

ı) Kaliteli, verimli ve mali olarak sürdürülebilir hizmet verilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki bölümlerde ihtiyaç duyulan eğitim laboratuvarlarının gerçekleştirilmesi için alt yapının kurulmasını sağlamak.

b) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile ve benzeri tüm kurumsal veya şahsi kullanıcılara açık olacak şekilde araştırma, analiz ve raporlama ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda kurum içi ve dışı eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme ve transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileşecek faaliyetler gerçekleştirmek.

ç) Merkezin kalite güvence sistemi, akreditasyon, çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygunluk kazandırmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak.

e) Üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak; sorunların çözümüne yönelik olarak projeler hazırlamak.

f) Kullanıcılara merkez laboratuvar cihazlarının kullanım ve laboratuvar güvenlik eğitimlerinin vermek ve takip etmek.

g) Gerçek ve tüzel kişilerle faaliyet alanları doğrultusunda protokol, sözleşme ve/veya anlaşmalar yapmak.

ğ) Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak, işleyişlerini daha verimli hale getirmek amacı ile bunları birleştirmek veya ayırmak; bunlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, bunların hazırlayacağı işleyiş yönergelerini Üniversite Senatosuna sunmak.

h) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

ı) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konferans gibi bilimsel toplantılar, fuarlar düzenlemek ve Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

i) Üniversite Senatosu tarafından ilgili mevzuata uygun bir şekilde kendisine tevdi edilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri katılır ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en fazla üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, planlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin ve personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun en az dört üyesi fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki öğretim üyelerinden olmak kaydıyla Müdür tarafından önerilerek, Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak, Merkezin ve alt birimlerin çalışma yönergelerini hazırlamak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

h) Merkez ve bünyesindeki laboratuvarlardaki her bir cihazın bakım, onarım, ihtiyaç ve kullanımından sorumlu asıl ve yedek araştırmacı yahut personeli belirlemek.

ı) Merkezin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere ilişkin performans göstergelerini ve eylem planlarını Araştırma Altyapıları Kuruluna gönderilmesini sağlamak.

i) Merkezin idari ve mali işlerine ilişkin destek hizmet ihtiyaçlarını Üniversite yönetimine sunmak.

j) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil en fazla 13 üyeden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne veya Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerini döner sermaye kapsamında yürütür. Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.