22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanı: Kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

c) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)’ni,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ğ) Üye firma: Merkeze üye olan firmaları,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitesinin öğrenci ve mezunları ile çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek olmak, Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunların istihdam edilme imkânlarını artırmak ve bu konuda arz ve talebi etkin bir şekilde bir araya getirerek Merkez bünyesinde hem mezunlardan hem de üye firmalardan oluşan üyelik sistemi geliştirmek ve öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda onlara rehberlik etmek, ülkenin ve Üniversitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine gerek ulusal ve gerekse de uluslararası faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir kariyer platformu oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazanmalarına yönelik ulusal/uluslararası kurs, seminer, konferans ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören/görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası iş alanları tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı, kamu kurum ve kuruluşları fuarı gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyetler ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ç) Eleman talebinde bulunan ulusal/uluslararası şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak.

d) Üye firma ve mezun bilgi sistemini geliştirmek.

e) Öğrenci ve mezunlarla uzmanların görüşmelerine aracılık ederek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını değerlendirip gözden geçirmelerini sağlamak.

f) Öğrenci ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma, mülakatta başarılı olma gibi insan kaynakları yönetimi alanında destek olmak.

g) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Faaliyetlerin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Müdür ve yardımcıları haricindeki 4 üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 6 kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantıda oyların eşit çıkması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez faaliyetleri için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti vermek, Kariyer Merkezine yönlendirmek.

f) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

g) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından seçilen 10 üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından görevlendirilir:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Müdür ve ilgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.

c) Üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri.

ç) Öğrenci Konseyi başkanı.

d) Rektör tarafından seçilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri.

e) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

f) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.

(2) Üyelik süresi sona erenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini sunar; gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapar.

Kariyer danışmanı

MADDE 15 – (1) Üniversite öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel düzeyde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak; iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer danışmanları; kariyer planlama konusunda uzman, üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından seçilir.

Kariyer danışmanının görevleri

MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma konusunda yardımcı olmak.

c) Öğrencilere ve mezunlara yönelik mülakat provaları etkinlikleri düzenlemek.

ç) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapmak.

d) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.