22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, konuyla ilgili Senato kararıyla yürürlüğe konulan yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen haftalık ders saatini aşmamak üzere üst dönemlerden ders alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Teorik derslerin %70’ine, uygulama laboratuvar ve atölye çalışması gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders programlarında belirtilen saatlerinin %80’ine devam edilmesi zorunludur.

(2) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075

7-

29/6/2015

29401

8-

7/6/2016

29735

9-

24/4/2017

30047

10-

11/3/2018

30357

11-

5/6/2018

30442