22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından, derse/derslere kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun oluru ile eşdeğer ders/dersler alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, kayıt yaptırdığı ders/dersleri açılmayan öğrenciler derslerin başlamasını müteakip ilk iki gün ilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yirmi bir” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2015

29362

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2016

29857