22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için doğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretinin tamamını ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Ödenen öğrenim ücreti bir sonraki yarıyıl/yıl ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137

5-

28/1/2018

30315

6-

19/2/2018

30337

7-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)

8-

1/10/2018

30552