22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)Yüksek lisans programlarına mülakat sınavları sonucuna göre öğrenci kabul edilebilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak olan komisyon tarafından her hafta en az iki defa yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

(6) Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

(7) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde lisans genel not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olmaları ve başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat veya bilim sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat veya bilim sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak olan komisyon tarafından her hafta en az iki defa yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.”

“(5) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Mülakat ve yüksek lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakatın %50’si ve yüksek lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplama yapılır.

(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

(7) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde yüksek lisans genel not ortalaması yüksek olan tercih edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile enstitü tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2016

29886

2-

10/10/2017

30206

3-

1/11/2017

30227

4-

7/1/2018

30294

5-

17/10/2018

30568