22 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30753

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – a) İngilizce hazırlık sınıfı dışında, Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerden isteyenler yaz öğretiminde kontenjan dâhilinde açılan derslere kayıt yaptırarak izlemekte oldukları eğitim programlarının kredi gereklerini karşılayabilirler.

b) Lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri; bölüm veya anabilim dalı tarafından uygun görülmesi üzerine bölüm veya anabilim dalınca belirlenen en fazla iki dersi alabilir.

c) Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) İngilizce hazırlık sınıfı için yaz öğretimi, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde YADYOK Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yaz öğretimi işlemleri için başvuru ücreti her yıl ÜYK tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bir zorunlu dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için o dersin aynı akademik yıl içinde en az bir kez açılmış olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Özel öğrencilerin mali yükümlülükleri, özel öğrenciler hakkında Senato kararıyla yürürlüğe konulan yönerge hükümleri çerçevesinde ÜYK tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/4/1996

22602

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/1/2004

25358

2-

9/5/2007

26517

3-

1/1/2014

28869