20 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30751

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç İzmir Tınaztepe Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, eğitim öğretim, sınav ve mezuniyet işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) Akademik takvim: Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini belirten takvimi,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

d) Mütevelli Heyet: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

e) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ)'ni,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yarıyıl not ortalaması (YNO): Öğrencilerin her yarıyıl sonunda o yarıyıl aldıkları bütün derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

ı)Yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Dönemi

Eğitim öğretim dönemi

MADDE 5 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar. Eğitim öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim, birimlerin görüşleri alınmak suretiyle akademik yılın başlamasından önce Senatonun onayıyla yürürlüğe girer ve ilan edilir.

(2) Üniversitede öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyıl; yarıyıl sonu sınavları hariç, en az on dört hafta veya en az yetmiş işgünüdür. Kayıt dönemleri bu sürenin dışındadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Eğitim öğretim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim öğretim yapılabilir.

(2) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanlar

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kayıt ve kabul esasları

MADDE 8 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararı çerçevesinde tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, Yükseköğretim Kurulu kararları ile Senatoca kabul edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kurum içinden veya kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabul edilir. Kabule ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Dikey geçiş ile öğrenci kabulü, 19/2/2012 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kabul edilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurması gerekir. Adayların Mütevelli Heyet tarafından tespit edilen öğrenim ücretini ödemeleri ve gerekli belgeleri sağlamaları sureti ile kayıtları kesin olarak yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini tamamlamayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların kaydı yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıttan sonraki her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yapmak suretiyle yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-silme süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda; öğrenciye, ders ekleme-silme süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurması ve dersin devamsızlık süresini aşmaması koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğrenciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 14 – (1) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı ilk yedi hafta içerisinde ise daha önceden ödenmiş olan öğrenim ücretinin yarısı iade edilir, ilk yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(3) Öğrencinin, birinci fıkrada belirtilen süreden sonra Üniversiteden ayrılması durumunda, yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir; belirtilen sürenin aşılmaması ve not oluşmaması durumunda ise öğrencinin aldığı dersler kayıtlardan düşülür.

Burslar

MADDE 15 – (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimler ile ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim programları

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem ile yürütülür.

(2) Eğitim öğretim programı; teorik dersler, seminer, stüdyo, atölye, proje, laboratuvar, saha uygulamaları ile staj ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili fakülte kurullarının önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programları her dönem toplam 30 AKTS olacak şekilde, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(4) Akademik birimler, uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını önerebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Eğitim öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili akademik birimlerin kurulları yetkilidir.

(6) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler; ilgili akademik birimlerin gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak yürütülebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesine bağlı olarak kaydın yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.

Ders programları

MADDE 18 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alırlar. Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarının eğitim öğretim yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir.

(2) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur.

(4) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir.

(5) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

(6) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

(7) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Bu dersler birinci sınıfta verilir.

Ders yükü

MADDE 19 – (1) Bir eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans programları için ders ve uygulama kredileri toplamı yıllık 60 AKTS kredisidir.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir yarıyılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.

(3) Bir dersin haftalık ders saati, bölüm/program kurulunun önerisi ile ilgili birimin akademik kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

(4) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredisi kadar ders alabilir.

(5) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.

(6) GNO'su en az 3.00 olan ve herhangi bir ders başarısı (CC) harf notundan düşük olmayan bir öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlığının onayı ile öğrencinin çalışma yükü, kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında artırılabilir.

Ders ekleme bırakma

MADDE 20 – (1) Eğitim ve öğretim dönemi başladıktan sonraki ikinci haftada öğrenci, bilgi sistemi üzerinden ve önceden ilan edilen tarihlerde kaydolduğu derslerin bazılarından kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere ekle sil işlemleri yapar ve bu dersler danışmanı tarafından onaylanmasıyla ekle sil işlemi tamamlanır.

Devamsızlık

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Türkiye'yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

Çift anadal ve yan dal

MADDE 22 – (1) Bir bölümün öğrencileri istekleri halinde çift ana dal lisans programı olarak isimlendirilen başka bir bölümün lisans programında aynı zamanda öğrenim görebilirler. Çift ana dal programlarına ait hususlar, ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere kendi programına ek olarak bir yan dal programına devam etme izni verilebilir. Yan dal programlarına ait hususlar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Staj

MADDE 23 – (1) Eğitim öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında stajlar, ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır. Stajların, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde staj için öğretim ücreti ödemez. Öğrenci, ilgili dönemde de stajını tamamlayamazsa daha sonraki dönemler için dönem öğretim ücretinin yarısını öder.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 24 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu akademik birimin bölüm başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler dönem içi sınavlarının yanı sıra bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları akademik birimler tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdürlükleri ve meslek yüksekokul müdürlükleri tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle ara sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını dönem sonu sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez; dönem sonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

(4) Dönem sonu ders notları, dersin öğretim elemanları tarafından Üniversitece belirlenen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edildiğinde kesinleşir.

(5) Tüm derslerden geçtiği halde, mezuniyet için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(6) Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(7) Bütünleme sınavı, öğrencinin dönem sonu sınavları sonunda başarısız olduğu ve not yükseltmek için gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin dönem sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin dönem sonu sınav notu yerine geçer. Bir eğitim öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.

(8) Muafiyet sınavları; ilgili fakülte, yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 26 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ikinci fıkrada yer alan harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurularak takdir olunur.

(2) Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

 

Ders Notu                           Puan Aralığı                                  Değeri                   Katsayı

    AA                                      90-100                                       Pekiyi                     4.00

    BA                                       85-89                                     İyi-Pekiyi                  3.50

    BB                                       80-84                                           İyi                        3.00

    CB                                       70-79                                      Orta-İyi                    2.50

    CC                                       60-69                                         Orta                       2.00

    DC                                       55-59                                      Başarısız                   1.50

    DD                                       50-54                                      Başarısız                   1.00

    FD                                     49 ve altı                                   Başarısız                   0.05

    FF                   Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi                Başarısız                   0.00

    DVZ                                 Devamsız                                  Başarısız                   0.00

    M                                         Muaf

    SD                                Sorumlu Değil

 

(3) Eğitim-öğretim planından, daha önce başarısız olan öğrencilerin muaf tutulması kaydıyla kaldırılan dersler sistemde bu öğrenciler için "Sorumlu Değil (SD)" şeklinde belirtilir.

(4) Öğrencilerin, eğitim planlarında yer almadığı için sorumlu olmadıkları dersler transkriptlerinde “Muaf (M)" olarak gösterilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf tutulurlar. Bu dersler, öğrencilerin transkriptlerinde "M" harfi ile gösterilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen üç işgünü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından konunun bildirildiği tarihi izleyen yedi işgünü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

(2) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

Not ortalaması

MADDE 28 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır; öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak nitelendirilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC geçer notlardır.

(2) DC, DD, FD, FF, DVZ başarısız notlardır.

(3) DC, DD, FD, FF, DVZ harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. Bu notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Öğrenciler genel ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(4) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) FD, DD ve DC harf notuyla başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Staj başarısız ders olarak değerlendirilmez.

b) İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz.

c) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

ç) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır.

d) Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

e) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

f) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

g) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.

ğ) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

h) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ı) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

i) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için;

a) Ders, laboratuvar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları,

b) Başarısız derslerinin olmaması,

c) Mezuniyet derecesini gösteren GNO değerinin 2.00 veya üzerinde olması,

gerekir.

(2) Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere ise mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.

Diploma

MADDE 31 – (1) Mezun olan öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir. Mezuniyet belgeleri, diplomalar, diploma ekleri ve mezun öğrencilerle ilgili diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesilmesi

MADDE 32 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

Kayıt dondurma süresi

MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Müracaat şekli ve süresi

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma gerekçeleri

MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine ara vermesine izin verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması.

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması.

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.

e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi

MADDE 36 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda öğrenimlerine devam ederler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Adres bildirimi ve tebligat

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Öğrencilerin giyimi

MADDE 39 – (1) İlgili fakülte/meslek yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği durumlarda ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin giyimi ile ilgili kurallar belirlenebilir.

Sağlık işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.