18 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30749

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TURİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Türkiye sınırları dahilindeki Karadeniz Bölgesi için ulusal ve Karadeniz ile kıyısı olan diğer ülkelerin Karadeniz bölgeleri için uluslararası rekreasyon ve turizm bölgelerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (Karadeniz TAMER): Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları dahilinde kalan rekreasyon ve turizm kaynakları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili sektörlerin sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, rekreasyon ve turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda ulusal ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve imkanlar ölçüsünde Karadeniz’e sınır ülkeler için uluslararası düzeyde bölgesel projeler hazırlamak/hazırlatmak, araştırmalar ve uygulamalar yapmak/yaptırtmak, Türkçe ve yabancı dillerde sertifikalı ve/veya sertifikasız kurslar açarak eğitim-öğretim hizmetleri vermek/verdirtmek ve merkez amacına yönelik her tür faaliyet için danışmanlık yapmak/yaptırtmak, üniversite-sektör işbirliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak/yaptırtmak, projeler hazırlamak/hazırlatmak ve yürütmek.

b) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölge düzeyinde, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla, Merkezin amacına uygun işbirliği yapmak.

ç) Bölge düzeyinde, Merkezin amacına uygun mevcut merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.

e) Bölgeyle ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.

f) Bölgedeki rekreasyon ve turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek, Türkçe ve yabancı dillerde sertifikalı/sertifikasız kurslar tertip etmek/ettirmek; seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek/düzenletmek, bu ve bu tip faaliyetleri ihtiyaç halinde yurtiçinden ve yurtdışından diğer merkezler ile birlikte organize etmek ve Üniversite imkanlarının tanıtımı dahil her türlü faaliyette bulunmak.

g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisi üzerine Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin, altı aydan bir gün fazla olması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemlerini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en az beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak için, yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

b) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gelecek döneme ait çalışma programını görüşmek.

c) Üniversite öğretim elemanlarının, Merkezin amacına uygun eğitim-öğretim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konusundaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını düzenlemek.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi ve Üniversitenin öğretim elemanları veya uygun görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine, Müdür başkanlığında yılda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili, tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 15 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.