16 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30747

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 14890 KONVEYÖR BANTLARI-GENEL AMAÇLAR İÇİN-KAUÇUK

VEYA PLASTİK KAPLANMIŞ TEKSTİL KARKASLI KONVEYÖR BANTLARININ

ÖZELLİKLERİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/12)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) “Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart, düz veya oluklu rulolar üzerinde genel amaçla kullanılan kauçuk ve/veya plastik kaplanmış tekstil karkaslı konveyör bantların özelliklerini kapsar. Bu standart, ISO 21 183-1 'te tanımlanan hafif işlerde kullanılan konveyör bantları için uygun ve geçerli değildir. Bu standartta belirtilmeyen ancak imalatçı ve alıcı arasında anlaşılması gereken kurallar standardın ekindeki Ek-A'da verilmiştir. Bant alıcısının teklif isteme ile birlikte vereceği gerekli ayrıntıların listesi, standardın ekindeki Ek-B'de verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 547 “Taşıyıcı Bantlar – Tekstil Dokumalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) “Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) “Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri” standardı ile ilgili bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) “Konveyör Bantları – Genel Amaçlar İçin – Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri ” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 16/5/1993 tarihli ve 21583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No : Mecburi Standard : 93/46-47 ile uygulamaya konulan TS 547 “Taşıyıcı Bantlar – Tekstil Dokumalı” standard yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.