16 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30747

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim programının düzenlenmesine, öğrenci kabulüne, ölçme ve değerlendirmenin yapılmasına, akademik danışmanlığa, öğrencilerin devam/devamsızlık işlemlerine, klinik öncesi uygulamalarına, klinik uygulamalarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde ders kaydı, eğitim öğretim çalışmaları ile Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

f) Gözlemci Öğrenci Uygulaması: Üçüncü sınıf öğrencilerinin bahar yarıyılından itibaren, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde kliniklerde gözlem yaparak ve öğretim elemanlarının yanında bilgi ve becerilerini arttırdıkları uygulamaları,

g) Klinik Uygulama: Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin, anabilim dalının önerileri doğrultusunda Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen kliniklerde, klinik uygulama yönergesinde belirtilen sürelerde gruplar halinde dönüşümlü olarak gerçekleştirdikleri klinik uygulamaları,

ğ) Öğrenci: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

h) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen tarihlerde e-devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurmak suretiyle gerçekleştirirler. Öğrenci adayı belirlenen süre içerisinde kaydını kendi yaptırır. Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekaletname verilen kişilerce yaptırılabilir. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları kayıt hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemleri

MADDE 6 – (1) Öğrenci her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde bulunduğu yarıyıldaki dersleri elektronik ortamda seçerek kayıt yeniler. Öğrenci seçtiği dersleri öğretimin başladığı ilk hafta danışmanına onaylatarak kaydını kesinleştirir. Öğrenim harcı yatırması gereken öğrenci, ders kaydından önce harç yatırır. Belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan veya öğrenim harcını ödemeyen veya mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içerisinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiğinde kaydını yenileyebilir. Kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenci sorumlu olup, bu işlemleri kendi yapmakla ve danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Danışman tarafından onaylanan derslerin tüm şartlarını yerine getirme sorumluluğu öğrenciye aittir.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici veya misafir öğrenci kabul edilmez. Öğrencinin, öğrencilik haklarından yaralanabilmesi için kaydını/kayıt yenileme işlemlerini belirtilen süre içerisinde yapması gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Fakülteye yapılacak olan yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Geçiş yapan öğrencilerin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca sağlanır. Not dönüşümleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablolarına göre yapılır. (Öğrencinin geçme notunun en az 60 puan olması; adı geçen yönetmelikte belirtilen 60 puanın 5’lik not sistemindeki karşılığı olan 2,86 puan ve 4’lük not sistemindeki karşılığı olan 2,29 puan olarak kabul edilir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 9 – (1) Fakülte, beş yıllık eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dâhil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Telafi klinik uygulamalar, final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim programı Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl içerisinde uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Program, derslerin başlamasından en az bir hafta önce dekanlık tarafından ilan edilir.

Dersler

MADDE 12 – (1) Dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler olmak üzere üç türlüdür. Her öğrenci Fakülte Kurulunca belirlenen derslerin yanı sıra esasları Senato tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri almak zorundadır.

a) Mesleki zorunlu dersler: Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken teorik dersler, klinik öncesi uygulamalar ve klinik uygulamalardır.

1) Klinik öncesi uygulamalar: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Mesleki klinik uygulama öncesinde öğrencinin el becerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak amacıyla, anabilim dalları tarafından yürütülen birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda eğitim planı doğrultusunda yapılan, preklinik uygulamaları, fantom ve diğer laboratuvarlar ile pratik uygulamalardır.

2) Klinik uygulamalar: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Klinik uygulamalar, dördüncü ve beşinci sınıflarda anabilim dalları tarafından yürütülen ders ve derse ait klinik uygulamalardır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılı içerisinde aynı anda birden fazla anabilim dalında klinik uygulama yapamazlar.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile Enformatik dersleri olup, toplam iki yarıyıl boyunca okutulan derslerdir.

c) Seçmeli Dersler: Öğrencinin önerilenler içerisinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile açılır ve/veya kaldırılır. Seçmeli dersler alan içi veya alan dışı olabilir.

Ders kredileri

MADDE 13 – (1) Derslerin zorunlu veya seçmeli olmaları, ders saatleri, kredileri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir eğitim-öğretim yılında öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplam en az 60 AKTS'dir. Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim süresince öğrencinin almakla sorumlu olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı en az 300 AKTS'dir.

(2) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi-saat değeri aşağıda gösterilmiştir:

Eğitim-öğretim çalışması                                                              Kredi

a) 1 saatlik teorik dersi                                                                     1

b) Derse bağlı 2 saatlik uygulama

(Uygulamanın yarısı olarak hesaplanır)                                           1

c) 1-4 saatlik laboratuvar, klinik,

seminer, proje, bitirme tezi ve benzeri çalışma                                 1

ç) 5-8 saatlik laboratuvar, klinik,

seminer, proje, bitirme tezi ve benzeri çalışma                                 2

d) 8 ve daha fazla laboratuvar, klinik,

seminer, proje, bitirme tezi ve benzeri çalışma                                 3

(3) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir.

(4) Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir, Fakülte Kuruluna önerilir ve Kurulun kararı, Senatonun onayından sonra kesinleşir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, ders planında gösterildiği kadardır.

Sınıf geçme

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için derslere kayıt, devam, ara sınav, varsa pratik/klinik uygulama, final/bütünleme şartlarını yerine getirerek geçer notları alması gerekmektedir. Zorunlu derslerden, başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(2) Öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirerek, zorunlu dersin teorik ve/veya klinik öncesi ve klinik uygulamadan başarısızlık sonucu kalması durumunda; takip eden eğitim-öğretim döneminde teorik dersten devam şartı aranmaz ancak klinik ve klinik öncesi uygulamalara devam zorunluluğunu yerine getirerek dersi tekrar eder. Ders tekrarı olan öğrencilerin kaldığı derslere ait önceki dönemlerde aldığı hiçbir not geçerli değildir. Başarısız olduğu zorunlu derslerin, kayıt, devam, ara sınav, varsa pratik/klinik uygulama, final/bütünleme şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(3) Ancak ortak zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlık dışında diğer sebeplerle başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer. İlgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece ara sınav ve final/bütünleme sınavlarına girmek zorundadır.

Klinik uygulamalar ve uygulama esasları

MADDE 15 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde üçüncü sınıf öğrencileri bahar yarıyılında ders programında belirtildiği şekilde kliniklerde gözlemci öğrenci olarak bulunurlar. Bununla birlikte öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde basit uygulamalar yapabilirler. Gözlemci öğrenci uygulamasında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci devamsızlıktan kalır. Gözlemci öğrenci uygulamasında başarılı/başarısız olma şartı aranır. Başarılı olma şartını yerine getirmeyen öğrenciye Temmuz-Ağustos aylarında derse ait telafi gözlemci öğrenci uygulaması hakkı verilir. Öğrencinin telafi süresi, eğitim-öğretim döneminde yaptığı gözlemci öğrenci uygulama süresinin yarısı kadardır. Öğrenci; gözlemci öğrenci uygulaması telafisini akademik takvimde ayrılan sürelerde yapmalıdır.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıflar, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında ders programında belirtildiği şekilde klinik uygulama eğitiminin verildiği dönemlerdir. Klinik uygulamalarda pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl tespit edileceği, baraj puanları ilgili anabilim dalı akademik kurul önerisi doğrultusunda Fakülte Kurulu onayı ile ders yılı/klinik uygulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler; her yıl anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki pratik uygulamaları, belirtilen zaman içerisinde tamamlamakla sorumludurlar. Eğitim-öğretim yılı içerisinde baraj puanları değiştirilemez, dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama süreleri Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre düzenlenecektir.

(3) Klinik uygulamalara devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak istenilen sorumlulukları yerine getirmeyen öğrenci ilgili klinik uygulamadan başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olan öğrenciye Temmuz-Ağustos aylarında telafi klinik uygulama hakkı verilir. Öğrenci telafi klinik uygulamasını, eğitim-öğretim döneminde yaptığı klinik uygulama süresinin yarısı kadar yapar. Öğrenciler telafi klinik uygulamalarını akademik takvimde telafi klinik uygulamasına ayrılan sürede yapmalıdırlar. Öğrenci telafi klinik uygulama süresince de sorumluluğunu yerine getiremediğinde başarısız sayılıp sınıfta kalır. Bir sonraki eğitim-öğretim yılı içerisinde aynı klinik uygulamayı tekrar eder ve mevcut yıl için belirlenen nitelikteki iş sayısı ve puan barajını tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Dördüncü sınıf öğrencileri mevcut eğitim-öğretim yılında eğitim gördüğü tüm klinik uygulamalardan başarısız olursa telafi hakkı verilmez. Öğrenciye telafi hakkı verilebilmesi için en az bir klinik uygulamadan başarılı olması gerekir.

(5) Beşinci sınıf öğrencilerine mevcut eğitim-öğretim yılında eğitim gördüğü tüm klinik uygulamalardan başarısız olsa dahi telafi hakkı verilir. 5. sınıf öğrencileri telafi klinik uygulamalarını akademik takvimde telafi klinik uygulamasına ayrılan sürede yapar ancak klinik uygulama süreleri göz önüne alındığında telafi klinik uygulamaları için ayrılan süre zarfına sığmayan klinik uygulamalarını, takip eden eğitim-öğretim döneminde mevcut yıl için belirlenen iş sayısı ve puan barajını tamamlamakla yükümlüdür. Dersin klinik uygulamasından geçinceye kadar, klinik uygulamayı tekrar eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70'ine, klinik öncesi ve klinik uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin final/bütünleme sınavına giremez. Ancak folklor, sportif, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda fakülteyi temsil eden ve milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin görevli oldukları süre bu koşulun dışında tutulur.

(2) Ders sorumluları teorik ders ve pratik uygulamalarda ad okuyarak, imza toplayarak veya bir başka yöntemle yoklama yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu final, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Durumu

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler, ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

a) Ara sınav: Her ders için bir yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait sınav dışında proje, ödev, laboratuvar gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav yerine geçer. Bir günde en fazla iki farklı dersten ara sınav yapılabilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti (sağlık raporu) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse, girmediği ara sınav için mazeret sınavı açılır. Ara sınav not ortalaması ara sınavlardan aldığı not toplamının ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir.

b) Final sınavı: Bir dersin yarıyıl veya yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Final sınavları ya pratik ve teorik ya da sadece teorik sınavlardan oluşur. Bir dersin final sınavına girebilmek için ilgili derse kayıt yaptırmış olmak, devam koşulunu yerine getirmek ve en az bir ara sınava girmiş olmak gerekir. Final pratik sınavı olan derslerden en az 60 not alamayan öğrenciler final teorik sınavına alınmazlar.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Final sınavına girme hakkı elde eden ancak sınava giremeyen veya sınava girip başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

2) Mevcut öğretim yılında yapmış olduğu klinik uygulamalardan başarısız olarak Temmuz-Ağustos aylarında telafiye kalan öğrenciler başarılı olmaları durumunda bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer. Bütünleme sınavı kriterleri final sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan final sınavı puanı olarak değerlendirilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş ve klinik uygulama zorunluluğu olmayan teorik tek dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyıl sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Tek ders sınavları, bütünleme sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 3 iş günü içerisinde dilekçe ile dekanlığa başvurmaları halinde bir ay içerisinde Fakülte tarafından açılır. Öğrenci tek ders sınavından kalırsa takip eden güz yarıyılı sonundaki final sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 3 iş günü içerisinde dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları halinde bir ay içerisinde açılır. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.

d) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına katılmayanlardan sınavları takip eden yedi gün içerisinde Dekanlık öğrenci işlerine dilekçe ile başvuranlardan, mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenlere ara sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz.

(2) Öğrenciler daha evvelden belirlenmiş sınavların tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğünde mevcut belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvimine uymak koşulu ile dekanlık onayına sunar.

(3) Öğrenci, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan veya yardım ettiği tespit edilenler sınavdan başarısız sayılırlar. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçlarının ilanından sonra en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır. Sonuç ilgili öğrenciye ve öğrenci işlerine bildirilir.

Notların belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60’tır. Uygulaması olmayan dersler için ara sınav not ortalamasının %40'ı ve final/bütünleme sınav notunun %60'ı toplanarak hesaplanır. Uygulaması bulunan dersler için ise; teorik ve pratik sınav notlarının aritmetik ortalamasının %50’si alınarak hesaplanır. Final ve bütünleme pratik ve teorik yılsonu sınavlarında geçer not en az 60’tır. Pratikten 60 not alamayan öğrenciler final/bütünleme teorik sınavına alınmazlar. Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan sonraki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır.

(2) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemi üzerinden duyurulur. Öğrencinin girmediği sınavın sonucu sıfır olarak kabul edilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; ara sınavlarının aritmetik ortalaması ile final/bütünleme sınavı notunun ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

(3) Fakülteye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, 7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Not ortalaması

MADDE 20 – (1) Not ortalamaları; ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasından oluşur.

a) Ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki sayısal değeri olan her bir dersin kredisinin o dersten alınan not ile çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının bu derslere ait toplam kredi değerine bölünmesiyle elde edilen not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki hane ile gösterilir ve yuvarlama yapılamaz.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin kayıt olduğu andan itibaren bulunduğu zamana kadarki sayısal değeri olan her bir dersin kredisinin o dersten alınan not ile çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının bu derslere ait toplam kredi değerine bölünmesiyle elde edilen not ortalamasıdır. Genel ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki hane ile gösterilir ve yuvarlama yapılamaz.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 21 – (1) Mezuniyet başarı notu genel not ortalamasıdır. Bu notun 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludurlar.

Tebligat

MADDE 23 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato Kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 28/6/1998 tarihli ve 23386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.