16 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30747

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1030 TAPALAR-METRİK İNCE VİDALI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/15)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; vida dişli delikleri kapatmak için kullanılan metrik ince vidalı tapaların boyut ve teknik teslim şartlarını kapsar.

(2) Not-Bu standard metninde “delikleri kapatmak için kullanılan metrik ince vidalı tapalar” ifadesi yerine sadece “tapalar” kelimesi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1030 “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında revize edip Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilen TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1030 (Ocak 2018) “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 14/6/1993 tarihli ve 21607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard: 93/53-54 ile yürürlüğe konulan TS 1030 “Tapalar-Metrik İnce Vidalı” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.