15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİBER SAVUNMA VE GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez(SiMer): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapan, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine, standartlara ve patent gelişimine katkıda bulunan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlara çözüm üreten bir Merkez olmak.

b) Merkezin faaliyet alanında konferans, seminer, kurs, yaz okulu ve çalıştay gibi farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyerek bilgi birikimi ile araştırmaların ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğü artırmak.

c) Lisansüstü ve lisans düzeyinde eğitim faaliyetlerini araştırma ve laboratuvar olanakları ile desteklemek, araştırma çıktılarının eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak.

ç) İlgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağlayarak Merkezin konuları ile ilgili alanlarda ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağı açığının kapatılmasına yardımcı olmak ve mezunların iş imkanlarını artırmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla siber güvenlik ve savunma konularında işbirliği yapmak; üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek.

e) Çeşitli eğitim öğretim seviyelerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek.

ç) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

e) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2)  Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.