15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜMER) kuruluş, işleyiş ve görevlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv: Üniversite bünyesinde kurulan ve kurulacak tüm arşiv, yazma eser, tarihi belge, dijital kayıt ve benzeri malzemelerden oluşan eserleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut ve oluşturulacak olan tüm koleksiyonları,

ç) Kültür Mirası: Bilim, kültür, din, sanat, tarih, arkeoloji, antropoloji ve benzeri disiplinler bakımından yapılan farklı kültürel varlık tanımlarını kapsayıcı nitelikte, koleksiyon, SİT alanları, tarihi yapılar ve kazılar sonucu bulunacak olan eski eser niteliğine sahip buluntuları, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren her türlü taşınır, taşınmaz tüm sanat ve kültür varlıklarını,

d) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini (KÜMER),

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müze: Üniversite bünyesinde kurulacak olan halkın ziyaretine açık müzeyi,

g) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda yer almaktadır:

a) Iğdır ilinin tarihi eserlerinin ve kültür değerlerinin tüm yönleriyle araştırılmasını, korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, bu bağlamda projeler üretmek, elde edilen sonuçları seminer, kurs, atölye çalışması, kongre, sempozyum, dergi, kitap, broşür, bilgisayar ortamı, radyo ve tv programları gibi bilimsel yayın araçları kullanarak uygulamaya aktaracak çalışmalarda bulunmak.

b) Bu alanda çalışma yapan çeşitli kamu kurumu temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer üniversitelerle ilişkiler kurmak ve işbirliğine gitmek.

c) Öncelikli olarak korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel değerdeki belgeleri, kültür varlıklarını, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri, müzelik eserleri belirleyerek Merkezin çatısı altında toplamak ve korumak; bu varlıkları çağdaş müzecilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde kurulacak olan müzeyi, uygulama atölyelerini, restorasyon atölyelerini, sergi alanlarını, Merkezin çatısı altında toplayıp yöneterek işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek, yaşayan kurumlara dönüştürmek.

d) Müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacına uygun olarak Iğdır ili ve çevresinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tarihi eserler, el sanatları, Türk halk müziği, halk oyunları, yazılı ve sözlü edebiyat, halk kültürü ve gelenekleri, turizm, demografik ve antropolojik araştırmalar yapmak.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkeze bağlı müze, koleksiyonlar, arşivler ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bunlara uygun bilimsel çalışmaların sürdürülmesini sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yayınlanması ve kopyalarının çıkarılması ile ilgili telif hakkının sahibi olarak kullanım şartlarını belirlemek.

ç) Müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla paralel çalışmalar geliştirerek, mesleki bilgiyi güncelleştirmek, ihtiyaç duyulan alanda toplumun her kesimine yönelik bilgiyi yaymak, yaşam boyu öğrenime katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Merkez çalışmalarının gereği Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından Merkezde müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları ya da uzmanlar arasından görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerekli hallerde Müdürün yerine vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevlendirme süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde her zaman olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) Başka kurum/kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım ve işbirliği sağlanması hususunda katkı vermek; Merkezin amacını gerçekleştirmeye yönelik plan, program, strateji ve faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere Proje Geliştirme Birimi, Yayın Birimi, Saha Araştırmaları Birimi, Halkla İlişkiler Birimi gibi sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir.

(2) Birimler, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler, ilgi alanlarına giren ve Müdür tarafından verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre sunulmak üzere rapor hazırlar, önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.