15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Hayvan Hastanesi Müdürü: Hayvan Hastanesi Müdürünü,

ç) Merkez (Hastane): Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü/Başhekimini,

e) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; veteriner sağlık sistemini etkinleştirmek, Merkeze başvuran acil ve diğer hasta hayvanlara modern poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunmak, veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimsel uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak, bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunulması ve bölgesel kaliteli hayvan sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara sağlık hizmeti sunmak.

b) Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak.

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hastanenin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesi, Müdür yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, tanı ve araştırma laboratuvarları, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon, arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin gerekçeli bütçe ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak veya hazırlatarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyaçları ile bina bakım-onarım ihtiyaçlarını tespit etmek.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, Klinik Bilimler Bölümündeki anabilim dalı başkanları ile Veteriner Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimler bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa Müdür (Başhekim)’ün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür (Başhekim)’ün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları ve komiteler kurabilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir. Yönetim Kurulu, hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdür (Başhekim)’e yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Görüş ve önerileri değerlendirmek, bunlar arasından Merkezin amaçlarında belirtilen ilkelere uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan prensip kararlarını almak.

b) Merkezin hasta bakım ve tedavi hizmetleri ile ilgili esasları, plan ve programların uygulanmasını tasarlamak.

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hayvan Hastanesi Müdürü veya görevlendirilen bir personel yapar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim) ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları olan Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvan Hastanesi Müdürü

MADDE 12 – (1) Hayvan Hastanesi Müdürü, veteriner hekim, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk veya sağlık alanında eğitim veren en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu personel arasından, 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilir. Hayvan Hastanesi Müdürü, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur. Hayvan Hastanesi Müdürünün teklifi ve Müdür (Başhekim)'ün onayı ile Rektör tarafından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Hayvan Hastanesi Müdürünün görevleri

MADDE 13 – (1) Hayvan Hastanesi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hayvan Hastanesinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbir almak, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını denetlemek.

b) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

c) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca verilen görevleri yapmak.

ç) Hastanelerde mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

d) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları konusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak.

e) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

g) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun tutulmasını sağlamak.

ğ) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

h) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlamak ve denetlemek.

ı) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak ve yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.

i) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

j) Hastane bütçesini hazırlamak.

k) Hastanelerin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak.

l) Hayvan Hastanesinde mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

m) Müdür (Başhekim)’ün verdiği diğer görevleri yapmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir.

Merkez tarafından yürütülecek hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülecek hayvan sağlığı ve diğer hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Hayvan sağlık hizmetleri kapsamında;

1) Klinik ve poliklinik,

2) Radyoloji ve teşhis-tedavi laboratuvarı,

3) Acil servis,

4) Ameliyathane,

5) Yoğun bakım,

6) Eczane,

7) Beslenme ve diyet.

b) Diğer hizmetler kapsamında;

1) Poliklinik hasta kabul,

2) Acil hasta kabul,

3) Hasta yatış-taburcu,

4) Dokümantasyon, arşiv, rapor ve adli hasta takip,

5) Basın ve halkla ilişkiler,

6) Gelen-giden evrak kayıt ve sekretarya,

7) Bütçe planlama, maliyet-etkinlik ve gerçekleştirme,

8) Tıbbi atık,

9) Nekropsi sevk ve takip.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Merkez tarafından yürütülecek hizmetlere ilişkin hizmet birimlerinin çalışmasına, görevli personellerin yetki ve sorumluluklarına ait esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik, sağlık ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)'dür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.