15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Avrupa Meslek Yüksekokulundan:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Avrupa TÖMER)’nin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Avrupa Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Koordinatör: Merkez Koordinatörünü,

b) Merkez (Avrupa TÖMER): Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,

d) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

b) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek.

ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmalarını yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi ve tecrübe birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

d) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri ile yayınlar hazırlamak ve geliştirmek.

e) Türkiye ve yabancı ülkelerde sınavlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türk soylulara, yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarına öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika programları ve seminerler düzenlemek.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

e) Meslek Yüksekokulunun ilgili birimleri ve uygulama ve araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

f) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

g) Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

ğ) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim yoluyla veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde şubeler açarak Türkiye Türkçesini öğretmek.

h) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, yeterlik sertifikası vermek.

ı) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak.

i) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

j) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.

k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dağıtımını yapmak.

l) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

o) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

ö) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak.

p) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ş) Türkçenin öğretimine ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunmak/destek olmak üzere yurt dışında/yurt içinde şube, dil kursları ve temsilcilik açmak/temsilcilikler vermek.

t) Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel veya resmi/yarı resmi kuruluşlar tarafından verilmekte olan Türkçe derslerinin niteliğine ilişkin akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

u) Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sertifika/kur sınavlarını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi veya Yabancı Diller bölümlerinden Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Meslek Yüksekokulu kadrolu öğretim görevlileri arasından, Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Merkez Müdürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Müdüre sunmak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Müdürlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Meslek Yüksekokulunun kadrolu öğretim elamanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ve Müdürün oluru ile görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Merkez Müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek.

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna önermek.

e) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Gerektiğinde öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek ya da yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Merkez Müdürünün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve araç-gereçler

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, araç-gereç, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.