15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Avrupa Meslek Yüksekokulundan:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASEUM): Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,

d) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans programı dışında verilecek tüm eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve yükseköğretimin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Müdürlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmalar yapmak.

g) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ğ) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

ı) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak veya açtırmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

k) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

l) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

m) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve alan araştırmalarını organize etmek veya ettirmek.

n) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

ö) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

p) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

r) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

s) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Avrupa Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini Yüksekokul Müdürünün onayına sunarak merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez müdür yardımcısının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Mütevelli Heyete sunmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

ğ) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcısı ve Meslek Yüksekokulunun öğretim elemanları arasından Müdür tarafından belirlenen 5 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla meslek yüksekokulu dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlaması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkları Rektörlüğe sunmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturması ve çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasların tespitinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Meslek Yüksekokulunun ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Müdür tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami 7 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.