13 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30744

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler için yabancı diller yüksekokulunca yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile sınavlara ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

b) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

d) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

e) Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları program için geçerli olan hedef dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile dilbilgisi ve sözcük bilgilerini geliştirerek iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlarına yerleştirilen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programdaki eğitimlerine başlarlar:

a) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.

b) ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşulu ile Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar.

c) En az son üç yılında, hazırlık sınıfında okutulan yabancı dilin ana dil ya da resmi dil olarak kullanıldığı bir ülkedeki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamlayanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları programda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile bitirmeleri zorunludur.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen öğrencilerden muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın gerektirdiği yabancı dil yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine uygun farklı öğretim programları uygulanabilir.

(4) Üniversitenin hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarına kayıt yaptırmış olan yabancı öğrencilerden; Üniversite tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlayan ancak yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlamadan önce ilgili dilin yapılacak olan ilk düzey belirleme ve yeterlilik sınavlarına girerler. Bu sınavlarda başarısız olan yabancı öğrenciler, almakla yükümlü oldukları yabancı dilde hazırlık programına başlarlar.

(5) Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Düzey Belirleme Sınavına girerler. Bu sınavdan Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen asgari puanı alan öğrenciler, Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler, Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami dört yarıyıldır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep etmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulunun olanakları dikkate alınarak Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, bu sınavın sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine başlarlar.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversiteye kesin kayıt esnasında bildirirler. Hazırlık eğitimine başladıktan sonra devam etmek istemeyen öğrenciler, bu taleplerini akademik takvimde gösterilen ders kayıt günlerinin sonuna kadar bildirir ve yerleştirildikleri programlara devam ederler.

(5) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Bu öğrencilerden başarılı olamayanlar, devam ettikleri programda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini alırlar.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan öğrenciler yerleştirildikleri programa başlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme araçları

MADDE 10 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzey Belirleme Sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

b) Yeterlilik Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yeterlilik düzeylerini ve yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Ara Sınav: Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan haberli sınavdır.

ç) Kısa Sınav: Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak haberli ya da habersiz olarak yapılan ve ara sınav süresinin yarısını geçmeyecek şekilde düzenlenen sınavdır.

d) Alternatif Değerlendirme Araçları: Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan ödevler, sunumlar, performans etkinlikleri ve portfolyolardır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan eğitime yönelik yabancı dil sınav ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlilik sınavına girme koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık programında güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında, kabul edilmiş oldukları akademik programa başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

c) Yabancı dil hazırlık programında bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler takip eden akademik yılın başında, kabul edilmiş oldukları akademik programa kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan Yeterlilik Sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar ile bu programda başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden AA harf notu ile muaf tutulurlar.

d) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar ya da eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav puanlarını ibraz edenler, yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki akademik programda zorunlu olan yabancı dil derslerinden AA harf notu ile muaf olurlar.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programın olması ve bu programa kayıt yaptırma talebinde bulunması halinde kayıtlı olduğu hazırlık programından ilişiği kesilerek eşdeğer Türkçe programa kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilir.

(3) Ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilikleri ÖSYM tarafından belirlenen tablolar esas alınarak yürütülür.

(4) Yabancı dil hazırlık programında (Lisans alanı yabancı dil olan programlar hariç) yeterlilik başarı notu, 100 üzerinden en az 70’tir. Lisans alanı yabancı dil olan programlarda yeterlilik başarı notu 100 üzerinden en az 80’dir.

(5) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, ilan tarihini izleyen beş iş günü içerisinde maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdürler. Derse giren öğretim elemanlarının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler derse devam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlilik sınavına giremezler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

İzin ve mazeret

MADDE 13 – (1) Öğrencinin sağlık raporu aldığı süre, derslerde devamsızlık süresinden sayılır.

(2) Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere Rektörlük onayı ile katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(3) Ara sınavlara giremeyen ve mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavına başvuru, öğrencinin mazeretinin bitmesinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. Ara sınav haricindeki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 31/8/2017 tarihli ve 30170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.