12 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30743

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ALTIN VE KIYMETLİ METAL

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Altın ve kıymetli metaller konusunda Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun yararına uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak.

b) Tasarruf açığı bulunan ülkemizin güçlü büyümesine katkı sağlayacak atıl altın ve kıymetli metal milli kaynağının araştırma, bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim yoluyla milli ekonomiye kazandırılmasında ön ayak olmak.

c)  Altın ve kıymetli metal üretimi, talebi ve ihracatı konularında güncel veri tabanı oluşturarak reel ekonomiye güncel geri bildirimler sağlamak yoluyla kaynak verimliliğini ve kaynak tasarruflarını artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin altın ve kıymetli metaller konusunda verilmekte olan derslere ve yürütülmekte olan araştırmalara katkı sağlayarak geliştirmek.

b) Üniversite bünyesinde altın ve kıymetli metaller alanında farklı bölümlerde mevcut olan araştırma potansiyelini kullanarak disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin başlatılması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

c) Üniversitenin farklı birimleri ile koordineli bir şekilde altın ve kıymetli metaller alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde disiplinlerarası lisansüstü eğitimi başlatmak ve yürütmek.

ç) Altın ve kıymetli metaller alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kısa kurslar, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak üzere iş birliğini geliştirmek.

d) Altın ve kıymetli metaller konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve proje çağrılarını izleyerek, zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenilmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.

e) Altın ve kıymetli metaller alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

f) Konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerden Üniversite personeli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak.

g) İlgili alanlarında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve iş birliğinde bulunmak.

ğ) Piyasa ve Üniversite arasında bilgi değişimine olanak sağlayacak bir zemin hazırlamak.

h) Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek altın ve kıymetli metaller alanında girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

ı) Araştırma projelerinin sonuçlanmasını takiben fikri mülkiyet haklarının değerlendirilerek patent ve lisans başvurularını teşvik etmek.

i) Üniversite içinden ve dışından girişimcilere altın ve kıymetli metaller konularında geliştirdikleri iş fikirlerini değerlendirmek ve bu işi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturarak liderlik etmek, projelerin ve elde edilen patentlerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.

j) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

k) Altın ve kıymetli metaller alanında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.

l) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üye ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağlamak.

c) Her altı ayda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.