12 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30743

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNCE VERİLECEK DİPLOMA MEZUNİYET

VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.