11 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30742

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurulu ve Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) İkinci Başkan: Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından İkinci Başkan olarak görevlendirilen Kurul üyesini,

c) Kanun Hükmünde Kararname: 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurulu

Kurul

MADDE 4 – (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Başkan ve Kurul üyeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 789 uncu maddesinde yer alan usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) Kurul, Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini bağımsız olarak kullanır. Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurul kararlarını etkilemeye yönelik emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

Başkan

MADDE 5 – (1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde İkinci Başkan Başkana vekâlet eder.

Kurul üyelerinin görev süresi ve sona ermesi

MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan üye bir defalığına yeniden atanabilir. Kurul üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(2) Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak aşağıda belirtilen hallerin Kurul tarafından tespit edilmesi halinde ilgili Kurul üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılır ve bu durum Kurul tarafından Kurumun ilişkili olduğu Bakanlığa bildirilir:

a) Atanmak için gereken şartları taşımadıklarının veya gerekli şartları kaybettiklerinin anlaşılması,

b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,

c) Görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi,

ç) İzinsiz ve mazeretsiz olarak; art arda üç Kurul toplantısına veya bir takvim yılı içinde beş Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler ve yetkilendirmeler ile ilgili kararlar almak.

b) İdari yaptırımlar hakkında karar vermek, idari yaptırımları uygulamak ve idari yaptırımların uygulanması için ilgili mercilerden talepte bulunmak.

c) Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi kapsamındaki iş ve işlemlerin tesis edilmesine yönelik karar almak.

ç) Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.

d) Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliğine karar vermek.

e) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek.

f) Kurum yıllık iş planını, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini, mali tablolarını, performans tablolarını ve ilgili sair raporları onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

g) Hizmet ve işlem bedellerini belirlemek.

ğ) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.

h) Kurumun personel politikasına karar vermek.

ı) Beş yıla kadar yıllara sâri yüklenmelere ait sözleşmeler yapılmasına ilişkin karar vermek.

i) Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen personelin geçici olarak görevlendirilmesine ve Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarda ödeme yapılmasına ilişkin karar vermek.

j) Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek kaydıyla, söz konusu cetvellerdeki veya 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yer alan, başkanlık müşaviri kadrosu ihdası hariç, kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesine ilişkin karar vermek.

k) Belirli vasıfları taşıyan Kurum personeli ve Kurumda görevlendirilmiş personel arasından Kurum denetçilerini yetkilendirmek.

l) Kurul kararlarından Kurumun internet sayfasında yayınlanacak olanları belirlemek.

m) Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatta verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Kurul; sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini Başkana devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantı gündemi

MADDE 8 – (1) Kurul toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir. Kurul üyeleri Kurul toplantı gündemine ilişkin önerilerini Başkana iletebilir.

(2) Kurul toplantı gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin karar taslakları, karar için gerekli dokümanlar ile Kurumun görüş ve önerileri, toplantı tarihinden en az iki iş günü önce Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kurul üyelerine dağıtılır.

(3) Bir toplantıda, Kurul toplantı gündeminde yer alan maddelerden görüşülemeyen veya karar alınamayan konular; herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine dâhil edilir.

(4) Kurul toplantı gündeminde yer almayan konular Başkan tarafından gündeme alınabilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9 – (1) Kurul, haftada en az bir kez veya gerekli hâllerde Başkanın daveti üzerine gündemli olarak toplanır. Başkan ivedi durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Kurul toplantısını Başkan, Başkanın yokluğu halinde ise İkinci Başkan yönetir. İkinci Başkanın da görevde bulunmadığı hallerde, toplantıyı yönetecek üye Kurul tarafından belirlenir.

(2) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarih ve saatte toplanır.

(3) Toplantıya katılamayacak olan Kurul üyeleri, geçerli mazeretlerini yazılı olarak Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne bildirirler.

(4) Kurul, en az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

(5) Toplantıda gündem maddeleri tartışıldıktan ve görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir.

(6) Toplantılar esas itibarıyla Kurum merkezinde yapılır. Gerek duyulması halinde Kurul tarafından, Kurum merkezi dışındaki yerlerde de toplantı yapılabilmesine karar verilebilir.

(7) Toplantıların üyelerin bizzat katılımı ile yapılması esas olmakla birlikte gerek duyulması ve Başkanın uygun görmesi halinde gerekli önlemler alınarak elektronik ortamda da toplantı yapılabilir ya da elektronik yollarla toplantıya katılım sağlanabilir.

Görüşmelerde usul ve oylama

MADDE 10 – (1) Kararlar, müzakere yapılarak alınır.

(2) Başkan, gündem maddelerinin görüşülmesinde sıra dâhilinde Kurul üyelerine söz verir. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir.

(3) Kararlar, kabul veya ret için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

(4) Kurul üyeleri; kendilerini, evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini, üçüncü dereceye kadar bu derece dâhil olmak üzere kan ve kayın hısımlarını veya evlatlıklarını ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

Görüşmelerin gizliliği ve toplantılara katılabilecek olanlar

MADDE 11 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir. Kurul toplantılarına, Başkan ve Kurul üyeleri ile görevli personel dışında hiç kimse katılamaz.

(2) Kurul, toplantılarında ihtiyaç duyması hâlinde, gündem maddeleri ile ilgili taraflar, kişiler veya temsilcileri, uzmanlık gerektiren konularda görüşleri alınmak üzere Kurum personelini veya Kurul tarafından toplantıya katılmasında fayda görülen Kurum dışından kişileri Kurul toplantısına davet edebilir. Ancak Kurul kararına ilişkin müzakere ve oylama, toplantıya dışarıdan katılanların yanında yapılmaz.

Kararlar

MADDE 12 – (1) Toplantı bitiminde, toplantıda görüşülen gündem maddelerine ilişkin alınan kararlar yazılı olarak tespit edilir.

(2) Üyelerin karara ilişkin varsa ilave görüş veya karşı oy gerekçeleri, Kurul kararının alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne sunulur.

(3) Kurul toplantısında alınan her bir kararın yazıldığı son sayfa, toplantıya katılan Kurul üyelerinin isimleri yazılmak suretiyle üyelerce imzalanır, önceki sayfalar ise paraflanır.

(4) Toplantı ve karar numaraları, her yıl birden başlar ve o yılın sonuna kadar sıra numarasını takip eder.

Kararların saklanması

MADDE 13 – (1) Kararlar Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dosyalanır ve saklanır.

(2) Kurul kararlarının asılları, toplantı tarihi ve karar numara sırasıyla klasörler halinde bir araya getirilir ve her bir karar sayfası Kurul mührüyle mühürlenir, her bir klasörün kaç toplantı ve karardan ibaret olduğu tasdik edilir.

(3) Klasörler halinde bir araya getirilmiş Kurul kararlarının asılları, Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gizlilik derecesine uygun olarak muhafaza edilir.

(4) Toplantı gündemi ve kararlara ilişkin evrak ve diğer dokümanlar ilgili kararla ilişkilendirilerek Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

(5) Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Başkan veya Kurul Hizmetleri Müdürü tarafından onaylanır.

(6) Kurul kararlarının Başkan tarafından onaylı metni, Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilgili birim veya birimlere gönderilir. Birimlere gönderilecek onaylı karar örneklerinde ilave görüşler ve karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

(7) Kararların onaylı örnekleri istekleri halinde, Kurul üyelerine verilir.

Kararların açıklanması ve yayımlanması

MADDE 14 – (1) Kurul tarafından yayımlanmasına karar verilen Kurul kararları, Resmî Gazete’de ve/veya Kurumun internet sayfasında yayınlanır.

(2) Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına ancak Başkan tarafından açıklama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.