10 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30741

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dış paydaş: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu,

b) İç paydaş: Üniversite fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

c) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

ç) Merkez: Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

e) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan çalışma/koordinasyon grubunu,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

ı) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan ve yaşam boyu gereksinim duyulan eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü katılım/sertifika belgeli programı, kurs ve diğer hizmetleri planlamak ve düzenlemek veya bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ortam sağlamak; Üniversitenin, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan tüm eğitim-öğretim alanları ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve/veya yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Her alanda ve konuda ücretli/ücretsiz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılım/sertifika belgeli eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, pedagojik formasyon ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

b) Planlanan etkinlikleri, gerekli durumlarda diğer ilgili merkezlerle ve/veya ilgili iç ve/veya dış paydaşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek ve bu alanda Üniversitenin tanıtımını da kapsayacak biçimde her türlü etkinlikte bulunmak.

c) Halkın katılımına açık toplumsal, bilimsel, sanatsal ve benzeri alanları içeren konferanslar, seminerler, söyleşiler, paneller, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik, uzaktan eğitim merkezi ile işbirliği yaparak elektronik ortamda her türlü eğitim-öğretim programları düzenlemek.

d) Merkezin iç ve dış paydaşlarına, istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda her türlü hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve kitap, dergi, ders notu ve benzeri eğitim materyali basımı ve yayımını sağlamak.

e) Üniversitenin ilgili birimi ve/veya Üniversite dışındaki ilgili herhangi bir paydaşı tarafından verilecek kurs ve her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaların düzenlenmesini ilgili birimle ve/veya paydaşla işbirliği içinde yapmak.

f) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri yanı sıra rehberlik, psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetleri ile ilgili eğitim katılım/sertifika belgeli programları düzenlemek.

g) Merkezin iç ve dış paydaş birimleriyle işbirliği yaparak Merkezin amacı kapsamına giren tüm bilimsel ve eğitsel alanlarda projeler hazırlamak, projelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, toplumsal ve kültürel yayın yapmak.

h) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri konularda bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek.

ı) Yaşam boyu eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca belirlenen diğer etkinlikleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluşturmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, çalışma/koordinasyon gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

d) Yönetimin periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkeze bağlı birimlerin veya çalışma/koordinasyon gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve bunları görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni üye seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

e) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatör

MADDE 12 – (1) Koordinatör; gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, çalışma ve/veya koordinasyon gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.