10 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30741

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deprem, diğer jeolojik ve klimatolojik risk araştırmaları yapmak.

b) Yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynakları hakkında araştırmalar yapmak.

c) Yer altı suyu araştırmaları yapmak.

ç) Atık yönetimi ve yer altı kaynaklarının korunması konusunda araştırmalar yapmak.

d) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan çalışmalardan elde edilen verilerin yönetilmesi amacıyla veri tabanları hazırlamak.

e) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan çalışmalar hakkında ilgili kamu kurumları ile ortak projeler üretmek.

f) Deprem, jeolojik-klimatolojik risk, yenilenebilir-konvansiyonel enerji kaynakları, yer altı suyu, atık yönetimi ve yer altı kaynakları konularında ihtiyaç duyulan nitelikte elemanlar yetiştirmek.

g) Yukarıdaki tüm fıkralarından elde edilen çıktıları değerlendirerek yerel yönetim ve diğer ilgili kamu kurumlarına şehir planlama, yenilenebilir-konvansiyonel enerji, atık yönetimi, deprem, diğer jeolojik ve klimatolojik risk konularında tavsiyelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ve  Rektörün onayıyla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevinin başında olmadığı hallerde varsa müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşmaz. Müdürün görevi sona erdiğinde varsa yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında salt çoğunluk ile ayda en az bir kez toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.

b) Oluşturulan programların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

c) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak.

ç) Merkezin yatırım planlarını, yıllık programlarını, yıl sonu raporlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak.

d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

f) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.