8 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30739

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ

VE TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TABTEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (TABTEM),

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarım bilimleri ve teknolojilerinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya yönelik konularda araştırmalar yapmak.

b) Üniversitede bu alanda çalışan elemanları bir kurum altında bir araya getirerek daha etkin çalışmalarını sağlamak; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak, yürütmek ve değerlendirmek.

c) Tarım bilimleri ve teknolojileri konusunda tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip kalifiye elemanlar yetiştirmek.

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sektörün sorunlarını araştırmak ve gelişmiş teknolojilerin sektöre doğrudan aktarılmasını sağlamak.

d) Yeni tarımsal uygulamaları, yöntemleri ve malzemeleri test etmek, uyarlamak ve sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sektörlerde çiftçiler, öğrenciler ve benzeri ilgili paydaşları eğitmek, bu kişilere tarımda yeni teknolojileri uygulayarak göstermek.

f) Üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile geliştirilen tarım teknolojilerinin transferini sağlamak.

g) Gelişmiş teknolojilerin transfer mekanizmasını, yayım sistemleri ile araştırma kurumlarını, sektör ve üreticileri pazar odaklı bir yaklaşımla ilişkilendirmek.

ğ) Üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile çeşit geliştirmek ve bunu uygulamaya aktarmak.

h) Kamu ve özel sektöre tarımsal biyoteknoloji hizmeti sunmak, biyoinformatik ile ıslahçılara destek olmak.

ı) Tarımsal üretimde yeni agronomik yöntemler geliştirmek ve uygulamaya aktarmak.

i) Tarımsal üretimde otomasyon sistemleri geliştirmek ve yazılım programları üretmek.

j) Doğa dostu bitki koruma ürünleri geliştirmek.

k) Uluslararası projeler ile teknoloji transferini çift yönlü yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda sanayiinde mikroorganizma ıslahı yapmak ve geliştirilen ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek.

b) Biyoteknolojik gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve geliştirmek.

c) Biyosistem teknolojileri konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak.

ç) Üretim, ürün geliştirme, ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda ar-ge çalışmaları yapmak ve yapılanlara destek vermek.

d) Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim girdileri, ürün işleme teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Sakarya ili ve çevresinin; konservecilik, ipek böcekçiliği, mantar yetiştiriciliği, budama, çim alan tesisi ve yönetimi gibi ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

f) Tarım bilimleri ve teknolojileri konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek.

g) Üniversitede tarım bilimleri ve teknolojileri konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirmek.

ğ) Kentsel alanların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak.

h) Tarım bilimleri ve teknolojileri alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Tarım bilimleri ve teknolojileri konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

j) Tarım bilimleri ve teknolojileri alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

k) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları tarım bilimleri ve teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapmak, sektörün sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek.

l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, tarım bilimleri ve teknolojileri ile ilgili öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Danışma Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak ve üst makama sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmalarını ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak.

(3) Müdürün önerisi ile tarım bilimleri ve teknolojileri alanında çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevinin başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Danışma Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden beş bölüm başkanı ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sektörlerden üç kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yarıyılında en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan Merkez faaliyet planı ve programlarını incelemek, faaliyetlerle ilgili esasları görüşmek, önerilerde bulunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

c) Gerektiğinde bu Yönetmelikle ilgili değişiklik önerileri hazırlamak.

ç) Merkezin amacına uygun diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür de dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunun Müdür dışındaki üyeleri; Yönetim Kurulu üyeliği yapan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden iki üye ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sektör temsilcileri arasından iki üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Merkezin müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantılara, Danışma Kuruluna vekâlet etme görevi verilen müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Yönetim Kurulunun kararları ile oluşturulan programların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

c) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak.

ç) Merkezin yatırım planlarını, yıllık programlarını, yıl sonu raporlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak, Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırmacıların ıslahçı haklarına ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayım konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

e) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitedeki personel tarafından karşılanır. Ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel de çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü durumlarda devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir. Merkez dışında bir kaynaktan desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş ise destekleyen kuruluşların ilgili mevzuatları çerçevesinde Merkezin veya Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.