8 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30739

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve Üniversite-sanayi işbirliğini temin etmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, tekno girişimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, fikri sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; başta Üniversite bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlamak.

c) Üniversite-sanayi işbirliği hizmetleri; Üniversitenin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri; fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri; potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlık, çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3)  Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artırıcı önerilerde bulunmak.

c) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.