7 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30738

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Bir öğrencinin bir yarıyılda ders içi ve ders dışı etkinliklerden elde ettiği toplam puan olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,

e) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalının başkanını,

f) Danışman/Tez danışmanı: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için görevlendirilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: YÖK tarafından YDS’ye eş değer kabul edilen sınavları,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,

l) Müdür: Enstitü müdürünü,

m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,

o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

ö) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, Müdürün önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Müdürün teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile Yüksek Öğretim Kurulunun onayı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir.

(3) Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları; genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

(5) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

İlan ve başvuru

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları, takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

(2) İlanda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(4) ALES ve eş değeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte sınav puanlarının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Yüksek lisans programlarına kabul

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si ile yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre, 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve lisans not ortalaması puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim veya bilim dalı, bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %10’u ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamı 50 puanın üstünde olan adayların sıralaması yapılır.

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

3) Öğrenci kabulünde mülakat, biri ilgili programda görevli anabilim/bilim dalı/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/bilim dalı/program başkanıdır. Mülakatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülakat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülakat ve/veya bilim sınavına girmeyen aday, değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülakat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır.

(2) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları lisans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan asgari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir. Lisans programlarını birincilikle bitiren adaylar, aynı zamanda birincilik kontenjanı dışında genel kontenjana da başvurabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı ile sınav notunun %40’ı toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az yedi ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Dersler

MADDE 10 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir. Ancak ders değişikliği yapılacaksa veya yeni bir ders açılacaksa, değişiklik yapılacak veya yeni açılacak dersin konu içerikleri ilgili enstitüye anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gönderilir. İlgili enstitü kararı ile ders değişikliği yapılabilir veya yeni bir ders açılabilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçemez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.

(5) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

Tez danışmanı atanması

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanlık yapabilecek öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak atanacak olan ikinci tez danışmanı tez inceleme ve tez savunma jürisi üç kişiden oluşuyorsa tez inceleme ve tez jürisinde görev alamaz.

(3) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, sunulan seminerin tam metni ve seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi kendiliğinden sona erer ve bu tarihten itibaren ilgili danışmana danışmanlık uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi için ücret ödenmez.

(6) Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır. Kaydı yenilenmeden önceki danışmanı tekrar atanabilir veya öğrencinin isteğine göre yeni bir tez danışmanı atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 12 – (1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri beş öğretim üyesinden oluşursa jüri üyelerinin en az ikisi Üniversite dışından olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün içinde, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanlarına, lisansüstü öğrencilere, alanın uzmanlarına ve diğer dinleyicilere açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 13 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, yüz yüze ve uzaktan olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

b) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşur. Teorik dersler uzaktan eş zamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan eş zamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders başarı notu, ara sınav ile yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yıl sonu sınavları ise gözetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %30, yıl sonu sınavının etkisi %70’tir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yıl sonu sınavından en az 65 puan almış olmak, ara sınav ve yıl sonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.

Dönem projesi

MADDE 17 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt yaptırılır ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Enstitünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu anabilim/anasanat dalına bildirilir. Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer. Öğrencinin kaydını yenilemesi halinde kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Diploma

MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul

MADDE 21 – (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların, kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının %20'si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %10’u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %20’si, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %20'si toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %20'si ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %20'si toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 60 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fakülteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 60 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

f) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %50'si, yabancı dil puanının %20'si ile mezuniyet not ortalamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil toplamı veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

g) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20'si, lisans mezuniyet notu ile yüksek lisans mezuniyet notunun aritmetik ortalamasının %20'si ve doktora giriş sınav notunun %10’unun toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun en az 100 üzerinden 50 olması şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ğ) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20'si, lisans mezuniyet notu ile yüksek lisans mezuniyet notunun aritmetik ortalamasının %10'u ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Toplam puanı 60’tan düşük olan aday başarısız sayılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

Süre

MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Dersler

MADDE 23 – (1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.

(2) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(3) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman ve görevli öğretim üyeleri tarafından yapılır.

(4) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren enstitü yönetim kurulu kararı ile açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat uzmanlık alan dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir.

(5) Ders süresi 45 dakikadır.

(6) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi miktarının yarısını geçemez.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, başarısız olduğu seçmeli ders açılmış ise, aynı dersleri tekrar alırlar. Açılmamış ise, danışmanın uygun göreceği başka bir seçmeli dersi alabilir.

Seminerler

MADDE 25 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi iki seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte seminer metninin tamamı bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim/anasanat dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(5) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin danışmanlık görevleri ayrıldıkları üniversitenin ilgili anabilim/anasanat dalında görevli olan öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, zorunlu derslerini, kredilerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite anabilim/anasanat dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not, doktora derslerindeki başarı notu olan yüzlük sisteme göre 75 puandır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrenci sınavda başarılı olması hâlinde, ana bilim dalı başkanı öğrencinin ve öğrenci danışmanının görüşlerini alarak tez başlığını, tez konusunu ve tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde belirleyerek ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı sonucu Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.

(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ve intihal yazılım programı raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması ve en az ikisinde başarılı olunması gerekir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak tez jürisi dışındaki katılımcılar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Müdür ve Rektör imzasını taşıyan doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricindekiler için ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %10’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapılır.

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun 100 puan üzerinden en az 50 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen anabilim/anasanat dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

b) Öğrencinin, sağlık kurumlarından alınmış heyet raporuyla belgelenmiş olan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet alması hali.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının muhtar haricindeki ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi.

g) Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarının hastalıklarının heyet raporu ile belgelenmesi.

ğ) Öğrencinin çalıştığı kurum tarafından en fazla 1 yıl süre ile yurt içinde başka bir şehir ve/veya yurt dışında görevlendirilmiş olması ya da yurt dışında burs kazanmış olması ve bunu resmi bir yazı ile belirtmiş olması.

h) Doğum.

(2) Birinci fıkrada sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin talebi, iddialarını belgelemek kaydıyla, fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulunun yanı sıra Üniversite Senato kararı ile karara bağlanır.

(3) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verilebilir. Bu süreler normal eğitim öğretim sürelerinden sayılmaz.

(4) Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez; yeterlik ve tez savunma sınavına giremez. Bu Yönetmelikte belirtilen normal sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, katkı payını yatırarak kayıtlarını yaptırdıkları sürece ders, sınav ve tez hazırlama faaliyetlerine devam eder; ancak, diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 40 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu geçişler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri, yüksek lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 42 – (1) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda, anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersler, muafiyet işlemlerinde dikkate alınır ve öğrenciler lisansüstü ilgili programa kayıt hakkını elde ettiğinde, özel öğrenci statüsü ile aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 44 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,

c) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması,

gerekir.

(3) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim/anasanat dalları esas alınarak 38 inci maddeye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi adına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmî onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Üniversitenin veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Üniversite veya diğer üniversitelerce yapılan Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz.

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

e) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adaylar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

c) Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

d) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından yapılır.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 46 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan ve tez yönetimi dersleri açılabilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 47 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:

a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu değildir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en düşük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 48 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

100’lük Not Aralığı       4’lük Not       Harfli Not       Yüksek Lisans     Doktora

93-100                           4,00                AA                 Mükemmel          Mükemmel

87-92                             3,50                BA                  Çok iyi                 Çok iyi

81-86                             3,00                BB                  İyi                        İyi

75-80                             2,50                CB                  Orta üstü              Orta üstü

65-74                             2,00                CC                  Orta                     Geçmez

56-64                             1,50                DC                  Geçmez                Geçmez

45-55                             1,00                DD                 Geçmez                Geçmez

00-44                             0,00                FF                   Geçmez                Geçmez

FD                                 Devamsız       Devamsız

B*                                  Başarılı*         Başarılı*

BZ*                                Başarısız*      Başarısız*

M                                   Muaf              Muaf

(*) Seminer ve tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.

Ders tekrarı

MADDE 49 – (1) Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 50 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını değerlendirmek üzere itirazı dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna on beş gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı

MADDE 51 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumların geçerli bir mazeret kabul edilip edilmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 52 – (1) Enstitünün ilgili programlarına kayıtlı öğrenci disiplin konularında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir ve bu öğrenci Üniversiteye bağlı enstitülere yeniden başvuramaz.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 53 – (1) Öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru değerlendirme tarihi itibarıyla 9 uncu maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi

MADDE 54 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğrencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Öğretim üyesi yetiştirme programı

MADDE 55 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla gönderilen araştırma görevlileri, Üniversitede yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretime başlatılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 56 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 57 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.