7 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30738

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “eğitim-öğretimi ile sınavlara” ibaresi “eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Çift Ana Dal lisans programı” ibaresi “Çift ana dal programı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“v) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “bölüm başkanlığı” ibareleri “bölüm/anabilim dalı başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, sınavlar hariç en az 14 hafta ve 70 iş günüdür. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” ibaresi “ÖSYM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Dersleri izlemeye” ibaresi “Özel öğrenciliği” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki dersleri izlemeleri uygun görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile özel öğrenci olur. Özel öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. Özel Öğrenciliğe ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ERASMUS” ibareleri “ERASMUS+” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin, yan dal programlarına kabulü, ilgili yönetim kurullarının onayı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin, çift ana dal programlarına kabulü, ilgili yönetim kurullarının onayı ile yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı olduğu fakülte dekanı/meslek yüksekokul müdürü tarafından bir danışman görevlendirilir ve danışman isimleri her akademik yılın başında Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilgili Yönetim Kurulu kararı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasına “son gününe kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Dekanlık/Müdürlüğe” ibaresi “dekanlık/meslek yüksekokul müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

 MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “mal ve teçhizatı” ibaresi “mal, teçhizat ve benzeri unsurları” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, istedikleri zaman ilgili dekanlık/meslek yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarının sildirilmesini isteyebilirler. İlgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının silinmesi için yazı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

“(3) İlk yarıyıldan sonra, öğrencinin Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda, öğrenim ücretinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda geri ödeme yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kurulların” ibaresi “ilgili yönetim kurullarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Öğrenim programları ve içeriği” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “arazi” ibaresi “saha” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının birinci paragrafı ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans ve lisans öğretim programları, fakülte dekanlığı/bölüm/program başkanı tarafından bölüm veya programın bağlı bulunduğu dekan/meslek yüksekokulu müdürüne teklif edilir. İlgili fakülte/meslek yüksekokul kurulları tarafından uygun görülen ve kabul edilen teklifler, Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı yöntem uygulanır. Öğretim programı, aşağıda içerikleri açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:”

“(4) Her yarıyılda açılacak derslerin ve sorumlu öğretim elemanlarının listesi ilgili dekan/meslek yüksekokulu müdürü tarafından yarıyıl/yıl öncesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne iletilmek üzere Rektörlüğe gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Standart program uygulayan birimler hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yeni açılacak seçmeli dersler bölüm/anabilim dalı/program yürütücüsünün önerisi, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurullarının onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön koşullu dersler

MADDE 27 – (1) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden, müfredatta belirtildiği şekilde bir veya birkaçının alınması ve devamsızlıktan kalınmaması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Öğrenciler, ön koşulu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir yarıyılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler. Öğrencinin bir yarıyılda 30 AKTS’nin üzerinde ders yükü alabilmesi danışman onayı ve ilgili yönetim kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredili ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.

(4) Öğrencinin üst dönemden ders alabilmesinin ön şartı GNO’sunun en az 3,00 veya üzerinde olmasıdır.

(5) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(6) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “ilk yedi haftası içinde” ibaresi “ilk ara sınav tarihine kadar” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilk dört haftası içinde” ibaresi “ilk ara sınav tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili” ibaresi “önerisi ve ilgili bölüm/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, kayıt ücretini yatırdıktan sonra Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünün internet sayfasında yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda ders kaydını yapar. Danışman öğrenci ders kaydını akademik takvimde belirtilen tarihlerde elektronik olarak onaylar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bölüm kurulu ve” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “fakülte” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında yer alan “Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurulu” ibaresi “yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Anabilim Dalı/Bölüm/Fakülte/Meslek Yüksekokul Kurulu” ibaresi “bölüm/anabilim dalı başkanının görüşü ile ilgili yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ve/veya kayıtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul kurullarının” ibaresi “ilgili kurulların” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “0” ibaresi “sıfır (0)” olarak değiştirilmiştir.

“Ara sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(5) Bütünleme sınavı, öğrencinin genel sınavları sonunda başarısız olduğu ya da not ortalamasını yükseltmek istediği derslerden gireceği sınavlardır. Bütünleme sınavına not yükseltmek amacı ile girmek isteyen öğrenci ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne en geç bütünleme sınav tarihleri başlangıcından bir gün önce dilekçe ile başvurur. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin genel sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin genel sınav notu yerine geçer. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Program başkanlığına” ibaresi “fakülte dekanlığı/bölüm başkanlığı/program yürütücüsüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ara sınav notunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ders” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bölüm başkanlığının” ibaresi “bölüm/anabilim dalı başkanlığının” olarak değiştirilmiş, “bölümün bağlı bulunduğu birimin” ibaresi “bölümün/anabilim dalının bağlı bulunduğu ilgili” olarak değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “fakülte” ibaresi “ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.

(4) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurur. İlgili yönetim kurulunca dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

(5) Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.

(2) DC koşullu geçer nottur. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekebilir.

(3) DD, FF, FD, NA, U başarısız notlardır.

(4) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir.

(5) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.

(6) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Ancak bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.

(7) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, YNO ve GNO olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) YNO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin AKTS kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YNO olarak adlandırılır.

(3) GNO ise YNO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (bütünleme ve yaz öğretimi dahil), önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrenci olarak tanımlanır. Başarısız öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen sıralamaya göre derslerini alabilir.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar seçilemez, ancak öğrencinin transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yılın diploma töreni tarihine kadar” ibaresi “yılda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2018

30613