7 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30738

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Bilim/sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesine göre açılmasına karar verilen dalları,

e) Doktora yeterlik komitesi: Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar veren komiteyi,

f) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy hakkı olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile konservatuar müdürünün katılabileceği kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Giriş sınavı: Lisansüstü eğitime kabul için girilmesi gerekli olan yazılı/sözlü/mülakat sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

k) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,

l) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırladıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,

p) Üniversite: Batman Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanıp YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar açılabilir. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da altı dersi geçmeme şartı ile ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, dersin alındığı lisans veya lisansüstü programlardaki esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bu madde hükümlerine göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız olanlar bu programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına başlayamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 8 – (1) İlk defa açılacak lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir. Üniversite dışından görevlendirileceklerin en az doktora derecesine sahip olmaları gerekir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar.

(5) Programın toplam kredi miktarının %75’ini geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir.

Danışman

MADDE 9 – (1) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından seçilebilir. Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer yükseköğretim kurumundan atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Lisansüstü programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte danışman atanır. Danışmanlar anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanabilir. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(5) Öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçesi ile beraber yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir danışman belirlenebilir.

Akademik takvim

MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-Pazar günlerinde de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu her program için en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğrencilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti halinde öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders kayıtları

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışmanlarca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usule göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders alabilirler. Bu fıkra ve ikinci fıkraya göre alınacak derslerden en fazla üç ders veya dokuz kredi geçerli sayılabilir.

(4) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylanır. Öğrenciler her dönemde kayıtlarını kendileri yapmak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde kaydını yapmayan bir öğrencinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yapılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanınca karar verilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, seçtikleri dersleri; danışmanlarının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılmaz.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kredi sınırları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri uzmanlık alan dersi dışında bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili programı bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik üç dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı

MADDE 17 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en çok üç ders dokuz kredi sayılabilir.

(2) Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için muafiyet istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. Bu işlem danışmanın teklifi, ABD/ASD kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.

(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olması ve başarılmış olması gerekir.

(6) Enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belgesinde M harf notu ile yüzlük sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dâhil edilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Derslerin eşdeğerliğine ve/veya muafiyetine ilgili anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler, ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(4) Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine daha önce aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders alamaz.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 20 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerine bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırdığı haftada sekiz saatlik teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğretim elemanını danışman olarak atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece birinci danışman tarafından açılır.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır. İkinci kez başarılı olamayan öğrencilerin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer almaması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

(2) Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl genel sınavı yapılır. Öğretim üyesinin isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, öğrencilere yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu genel sınavına katkısı belirlenebilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Harf notlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az 70, doktora programı öğrencilerinin ise en az 75 almış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu verilir.

3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına, tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce başka bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için M notu ile 100’lük sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dahil edilir.

6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, Yükseköğretim Kurulunun “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna uygun şekilde aktarılır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların düzeltilmesi ve evraklarının saklanması

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir.

(3) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir.

(4) Ders sorumluları sınav notuna etkili olan çalışmaları, tutanakları ve sınav evraklarını öğrencinin mezuniyetine kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar ve belirlenen süre sonunda imha eder.

Mezuniyet tarihi

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri komisyonu tarafından başarılı sayıldığına dair imzalı sınav tutanağının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

Kayıt silme

MADDE 25 – (1) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü öğrenci işleri tarafından silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

Jüri seçimi

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı uygulanmasına karar verildiği durumda her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüri üyeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda; jüri, üç asil ve iki yedek üyeden oluşturulabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 27 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla on iki kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerden, dokuz krediyi aşmamak kaydı ile üç dersi lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilerin, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ders ücretini ödemeleri gerekir. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları halinde ödedikleri ders ücreti iade edilmez.

(6) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ile enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(8) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.

b) Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 75 olması gerekir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen ilandaki başvuru şartlarına sahip olması gerekir.

ç) Doktora yeterlik sınavından sonra ve tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.

d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

e) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

f) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda daha önce almış oldukları derslerden en fazla üç dersi saydırabilirler. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirmiş oldukları sürelerden yalnızca bir yarıyılı toplam eğitim öğretim süresine saydırılır.

Lisansüstü öğrenci değişim programları

MADDE 29 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Farabi, Mevlana, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Değişim programları kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 30 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı bir dil sınavından en az 55 puan alması gerekir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanır.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

d) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

e) Lisansüstü programlara başvurabilmek için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitüdeki anabilim ve anasanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz.

f) Yurt dışında ikamet eden veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabülünde ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğer puanının en az 55 olması şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir ve ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u, varsa YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı dil sınavlarından birinin %10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil puanı ibraz etmeyen adayların da başvurusu kabul edilir ve yabancı dil sınavlarının birinde herhangi bir taban puan istenmez.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dallarınca açılan programlarda istenirse yazılı, sözlü veya uygulamalı giriş sınavı yapılabilir. Bu durumda Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı şartı aranmaz. Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dalı programlarında lisans mezuniyet not ortalamasının %90’ı, varsa YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı dil sınavlarından birinin %10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında diploma notunun %50’si, yabancı dil puanının %30’u, giriş sınavının %20’si alınır.

c) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Giriş sınavının yapılacağı hallerde; programa başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. İlgili puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Başarı puanı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ise ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %20’si alınır.

ç) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için ortalama en az 55 puan almak gerekir. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Adayın transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

e) Adaylar yalnız bir programa başvuru yapabilir.

f) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

g) Tezli lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

c) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dalı programlarındaki değerlendirmede; lisans mezuniyet not ortalamasının %70'i, varsa ALES puanının % 30'u alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı hesaplanmasında asgari puan aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim/anasanat dalı programlarında yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında lisans not ortalamasının %80’i, giriş sınavının %20’si dikkate alınır.

d) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

e) Maddi hata nedeniyle giriş sınavı sonuçlarına itiraz edilebilir. Sınav sonucuna itiraz eden aday, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(6) Tez önerisi/tez önerisi değişikliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez önerisi/tez önerisi değişikliğinin onaylandığına dair yazı, enstitü tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile öğrencinin danışmanına bildirilir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler, en az üç yarıyılı doldurmak şartı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşmasında ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınav, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Dönem projesi

MADDE 37 – (1) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi ikinci yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 39 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi

MADDE 40 – (1) Doktora kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesabında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değerlendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür.

(2) Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan sınavlardan birinden en az 55 puan almış olmaları gerekir.

c) Adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 80/100 veya 3.00/4.00, Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100 veya 2.50/4.00 olması gerekir.

ç) ALES’ten başvurduğu programın puan türünden; yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 55, lisans derecesiyle başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekir.

d) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dalı programlarındaki değerlendirmede; yüksek lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının % 50’si, YDS, YÖKDİL veya bunlara eşdeğer yabancı dil notunun % 25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i (hazırlık sınıfları hariç öğretim süresi en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri yüksek lisans diplomasına sahip olanlar için mezuniyet not ortalamalarının %25’i esas alınarak) ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 75 ve üzerinde başarı puanına sahip olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde sırasıyla ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil puanının % 25’i alınarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için puanı 75 ve üzerinde olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, giriş sınavının %20’si alınır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için puanı 75 ve üzerinde olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; diploma notunun %70’i, yabancı dil notunun %30’u alınarak ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmede ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuar ve bunlara eş fakültelerin programlarından mezun olan adaylarda ALES puanı şartı aranmadığından yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si, yabancı dil notunun %30’u, giriş sınavının %20’si alınır. Başarı puanı hesaplanmasında 75 ve üzerinde olan adaylar, sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde sırasıyla lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

g) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüri üyeleri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

ğ) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olması ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının en az %50 olması gerekir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Doktora programı

MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları eylül-ekim ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesabında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değerlendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 60 olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitüdeki anabilim ve anasanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

(4) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %20’si alınır. Sanatta yeterlik programında ALES’e girme şartı aranmaz.

(5) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüri üyeleri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

(6) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(7) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(8) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Sanatta yeterlik programı

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan anasanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 53 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, otuz gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, doktora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise anasanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

(5) Diplomalarda enstitü müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur.

ÜNİP kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 54 – (1) ÜNİP kontenjanından başvuran adayların, ilgili programlara ilişkin genel kontenjanlar için belirlenen asgari şartları sağlamaları gerekir. ÜNİP kontenjanından yararlanmak isteyen adaylar dilekçelerini ve asgari koşulları sağladıklarını gösteren belgeleri kendi üniversitelerine verirler. Kendi rektörlüklerince Batman Üniversitesine gönderilen başvurular Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yanıtlanır.

Genel not ortalamasının hesaplanması

MADDE 55 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not ortalamasına katılmaz.

Mazeretler

MADDE 56 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının olması ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; zorunlu nedenler, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya hastalığında bu durumu belgelendirmesi halinde enstitü yönetim kurulunca öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Öğrencilerin mazeretlerini; sağlık raporu olması halinde sağlık raporunun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirmeleri gerekir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme ve disiplin işleri

MADDE 57 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan ve tebligat

MADDE 58 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda yapılacak her türlü ilan ve tebligat Üniversite ve/veya enstitü internet adresinden yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 60 – (1) 4/10/2017 tarihli ve 30200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.