6 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30737

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuruma elektronik ortamda sertifika başvurusu yapılabilir. Hangi sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifika verilmesini müteakip her bir sertifika için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika kayıtları tutulur. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.