5 Nisan 2019 Tarihli ve 30736 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2016/181, K: 2018/111 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/17892 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri