2 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30733

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı  “Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Kemerburgaz” ibaresi “Altınbaş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “İstanbul Kemerburgaz” ibaresi “Altınbaş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AUBU-UZEMER): Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, süresi sona eren Merkez Müdürünü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, iş hacmine göre en fazla üç kişiyi Müdür Yardımcısı olarak teklif edebilir. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen biri vekâlet eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünce Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az beş kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767