31 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30731

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü anabilim dalı başkanı (EADB): İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,

ç) Enstitü kurulu: Enstitünün, enstitü anabilim/anasanat dalı program başkanlarından oluşan kurulu,

d) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,

e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

f) Mütevelli Heyet: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tez izleme komitesi: Doktora programında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

i) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 işgünü ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl/dönemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarında dersler, modüler olarak kısa sürede de verilebilir. Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir tam dönemde verilen toplam saatine eşit veya daha yüksektir.

(2) Lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

(3) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler akademik takvimde belirtilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurularla ilgili duyurular her yarıyıl için akademik takvime göre yapılır. Aday başvuruları, kayıtlarla ilgili tüm bilgiler ve koşullar Üniversite tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara aday başvuruları doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen tüm belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Başvuru belgelerinin ve ilanda belirtilen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan adaylar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen usulle adaylara duyurulur ve ilan edilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, belge sunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Diploma programları

MADDE 7 – (1) Açılacak yeni lisansüstü diploma programları, ilgili enstitü kurulunca hazırlanarak Rektörlüğe önerilir. Bu öneriler, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının uygun görüşünden sonra Senatoya sunulur. Senato tarafından önerinin olumlu bulunması halinde karar, YÖK onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü diploma programlarından mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayıyla belirlenir ve bu konuda yapılacak değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Değişiklikler programlara devam etmekte olan ve yeni kayıt olan öğrencilere uygulanır. Senato kararlarında, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya konulur.

Öğrenim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türkçe’dir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğrenim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans diploma tipleri

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile Üniversitenin yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(2) Üniversite; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programlarını ilgili mevzuat kapsamında açabilir.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul işlemleri

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurdukları puan türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan az olmamak üzere belirlenen ALES puanına sahip olmaları ve enstitü yönetim kurullarınca programa özgü belirlenen diğer temel koşulları sağlamaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

(2) Lisans veya dengi öğretiminden mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına tezli ve tezsiz statüde öğrenci olmak üzere kabulleri için başvurabilirler. Bu programlara kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Programa kabul işleminin tamamlanması için lisans veya dengi öğretiminden mezun olmak koşulunun sağlanması gerekmektedir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğer puanları belirlenen Graduate Record Examinations (GRE) ve General Management Admission Test (GMAT) gibi uluslararası sınavların puanı, İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına ve başvurulan programın öngördüğü ALES, YDS gibi sınavlarda 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan asgari ALES ve YDS puanlarına sahip olmak gerekmektedir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı anasanat/anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES koşulu aranmaz ancak (c) bendinde belirtilen diğer tüm koşullar aranır. Ayrıca ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile ALES koşulu da aranabilir.

d) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

e) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla, öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir.

f) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlilik düzeyleri; YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav puanları esas alınarak Senato tarafından belirlenir.

g) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalamasını, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve yüksek lisans tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarında planlanmak üzere, 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans süresi

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 2.50 olacak şekilde tamamlayamayan ve seminer dersini başarıyla veremeyen veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; altı yarıyıl olan azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler en az iki yarıyılı ders ve bir yarıyılı tez döneminde geçirmek koşuluyla üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler. Bu öğrencilerin not belgeleri normal öğrencilerin not belgeleri şeklinde düzenlenir.

Yüksek lisans tez danışmanının atanması

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç ikinci yarıyılın başında atar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu öğrencinin ders dönemini tamamlamasından sonra enstitüye teslim eder. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci, en geç derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık yapar.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin benzerlik oranını tespit etmek amacıyla ilgili intihal yazılım programı raporunu alarak anasanat/anabilim dalı başkanlığına, danışmana ve tez savunması için kurulan jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından tezin savunulabilir olduğu konusunda olumlu görüş aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavının yeri, saati ve tarihi ilgili enstitü tarafından en az üç gün önceden ilan edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programının, onaylanmış tezsiz yüksek lisans programı yoksa enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurduysa öğrencilik haklarını kullanamaz.

(11) Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik takvimde belirtilen takvime göre tezinin incelenmesi ve sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı şekilde tez savunma işlemlerine başlamakla yükümlüdür. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez savunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma sınavına girme isteğini danışmanı vasıtasıyla ilgili enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak enstitüsüne bildirir.

Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi

MADDE 15 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları ortalamasının en az 2.50 olması, tez sınavında başarılı olunması ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulların sağlanması kaydıyla, yüksek lisans tezinin yazım kılavuzuna uygun bir şekilde ciltlenmiş ve onay sayfası imzalanmış en az üç kopyası ve YÖK tez veri giriş formu ve tezin elektronik bir kopyası tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilir ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması düzenlenir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve öğrencinin başarılı bulunduğu uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınav tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 70 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile tezsiz yüksek lisans bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci, bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından karar alınması durumunda tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyıl içerisinde öğrencinin danışmanı olarak belirler. Danışman atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık yapar.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 19 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve kredili ders notları ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili enstitünün kontenjan açması durumunda tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programıyla aynı nitelikte olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek lisans öğretimine dayalı olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına bütünleşik doktora programı denir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki dönem için 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, iki adet uzmanlık alan dersi, doktora seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, iki adet uzmanlık alan dersi, doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitimi olsa dahi doktora programları ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES’ten veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavdan yeterli puana sahip olmaları gerekir. Bu Yönetmelikte eşdeğerliliği kabul edilen sınav türünün puanı da ALES puanı olarak kabul edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belirtilen koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya ek olarak mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenen kurallar adaylara uygun yollarla ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de doktora programına öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen taban puan Senato kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato kararı ile belirlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Ancak, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde, program dilinde YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce dilinde veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen bir yabancı dilde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ana dilleri dışında yürütülen doktora programlarına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden yapılan YDS'den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliliğe sahip olmak gereklidir. Ayrıca kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirtilen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir dilden en az 65 puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

Doktora eğitiminin süresi

MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasında 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde Üniversite tarafından kabul edilmiş doktora yaptığı programdan, yoksa ona en yakın programdan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurduysa öğrencilik haklarını kullanamaz.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak atar ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç, öğrencinin doktora öğretimine başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavlarının tarihi akademik takvimde belirlenir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına doktora programına kabul edildikten sonra birinci fıkradaki koşulları sağlaması durumunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde her zaman girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki yazılı ve sözlü sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat enstitü yönetimince sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenen dersleri en az 3.00 notu ile başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulunca karar verilen ona en yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü kurulu kararları ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

Doktora tezini izleme komitesi

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz ve Ağustos-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce danışmanının onayıyla enstitü sekreterliğine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Sunulan bu rapor ve izlemenin yapılacağı tarih, saat ve yer yazılı olarak tez izleme komitesine bildirilir. Tez izleme toplantısından sonra öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu konusundaki görüşünü tez ve bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora savunma tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tezi savunma jürisi, tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber kurularak ilgililere bildirilir ve doktora tezi kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3.00 olması, tez çalışmasını tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığının aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin yazım kılavuzuna uygun bir şekilde ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin elektronik ortamdaki bir kopyasını ve ulusal tez merkezi tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz; azami süresinin dolması halinde ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan dönem için 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, iki adet uzmanlık alan dersi, seminer dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanına ek olarak, yüksek lisans not ortalaması ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümlerinin en az asgari değerlerinin uygulanması gerekir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasını 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen doktora programına en yakın alanda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması

MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin öğretime başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senatoca kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak akademik takvim uyarınca belirlenen zamanda savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu ve intihal olmadığı konusundaki görüşüyle birlikte tezi bir üst yazı ile enstitüye teslim eder. Enstitü intihalle ilgili kendi kontrolünü ayrıca yapar, kendi raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine, yedeklerine ve bir nüsha enstitüye verilecek şekilde istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber kurularak ilgililere resmen bildirilir ve tez kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen sanatta yeterlik programına en yakın alanda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 34 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3.00 olması koşulu ile sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin yazım kılavuzuna uygun bir şekilde ciltlenmiş en az üç ve elektronik ortamda bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğretim Ücreti ve Öğrenci Kabulleri

Öğretim ücreti

MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğretim ücretlidir. Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, bitirme projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların öğretim ücreti;

a) Tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl kapsamındaki en az 24 kredilik 8 adet ders yükünün, kredisiz seminer dersinin ve yüksek lisans tezinin karşılığı olarak alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki 30 kredilik ders yükü ve bitirme projesi dersinin karşılığı olarak alınır.

c) Doktora ve sanatta yeterlik programları için sekiz yarıyıl kapsamındaki 24 kredi ders yükü, iki adet uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, doktora seminer dersi ve tez döneminin karşılığı olarak alınır.

ç) Yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal öğrenim süresi içerisinde bitiremeyerek ek süre alan öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi başına ders ücreti kapsamında ek öğrenimin karşılığı olarak alınır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında Üniversitenin lisansüstü programlarına kaydını yaptıran veya öğrencilik statüsüne sahip olup kaydını yenileyen öğrencilerin herhangi bir sebeple kaydını sildirmesi halinde; ilgili kayıt tarihi veya kayıt yenileme tarihini takip eden ilk yarıyıla ait ve öğrenim görülmüş olan önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez; bunlar dışında öğrenim ücretinin gelecek yarıyıllara ait geri kalan miktarı kendilerine iade edilir.

(4) Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş öğretim ücreti üzerinden %50 ve daha yüksek oranda burs veya indirimli kayıt yaptırmış olan lisansüstü program öğrencilerinin herhangi bir sebeple kayıt sildirmesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Bilimsel hazırlık programına, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili maddelerdeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programı, adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ve bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izlemiş oldukları lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek önerilir ve enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık sırasında alınan lisans veya lisansüstü düzeydeki dersler öğrencinin takip edeceği lisansüstü programın gereği olan ders ve krediye sayılamaz. Öğrencinin bilimsel hazırlık derslerinden iki yarıyılın sonunda başarısız olması halinde kabul edildiği programla ilişiği kesilir. Herhangi bir bilimsel hazırlık dersinden başarısız olan öğrenciye yeni lisansüstü ders verilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelikteki esaslara göre yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Öğrenci başarısız olduğu dersleri yaz döneminde alabilir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. İki yarıyıllık süre ilgili enstitünün yönetim kurulunun verdiği dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, aldığı bilimsel hazırlık programı derslerinin hepsinden başarılı olması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık kapsamındaki dersler için lisansüstü öğretimin ücreti dışında ayrıca kredi bazında ücretlendirme yapılır.

Lisansüstü programlara özel öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği kabul koşulları ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir programa kayıtlı olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge verilir.

(3) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla üç dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin kredi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve başvurduğu programa transfer edilebilecek başarılı olunmuş en az iki dersi olan öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Yarıyıl uzunluğu farklı olan üniversitelerden gelen öğrenciler için ulusal ve AKTS kredi eşdeğerliği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçiş kabullerinde öğrencinin daha önceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre ilgili programın azami sürelerinden düşürülür.

(3) Üniversitedeki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış, en az bir dersten başarılı olan öğrenci, kabul şartlarını sağladığını gösteren gerekli belgelerle süresi içinde başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen lisansüstü programa kabul koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş kabullerinde öğrencinin daha önceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre ilgili programın azami sürelerinden düşürülür.

(4) Yüksek lisans öğrencileri, bütünleşik doktora programlarına gerekli koşulları sağlamak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilirler.

(5) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş, en az bir yarıyılı tamamlamış ve en az bir dersten başarılı olmuş öğrenci başka bir yüksek lisans programına şartları sağlamak koşuluyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için istenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli görülen evrakların tamamı ilgili enstitü tarafından tamamlanarak öğrencinin kabul edildiğine dair bir üst yazı, evrak listesi ve evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı lisansüstü öğrencilerine yönelik kayıt koşullarını öğrencinin sağlayıp sağlamadığını kontrol eder; eğer koşullar sağlanıyor ise öğrencinin programa kayıt işlemleri tamamlanır, etmiyorsa gereği için evrakları ilgili enstitüye iade eder.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari şartları sağlamak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya önerilir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığının başkanlıklarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve ilgili program için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Saha, klinik ve benzeri uygulamalı ders saatleri için bir krediye karşılık gelen uygulama saati Senato tarafından alınacak kararlarla belirlenir.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başında öğrenci bilgi sistemine konacak öğretim izlencesi ile belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersin yapısı, tipi ve veriliş şekli ilgili enstitü kurulunca belirlenerek müfredata konur. Doktora programındaki öğrencilerden yüksek lisans eğitimleri sırasında söz konusu dersi almış olanlar bu dersten muaf tutulur.

(6) Enstitülerde dersler mecburi ve seçmeli olarak enstitü kurulu tarafından programlanır ve Senatoca onaylanır. Programın mecburi derslerinin o programdaki tüm öğrenciler tarafından alınması zorunludur. Öğrencinin seçmeli derslerden hangisini alacağı dersin açılma koşuluna göre öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı tarafından karar verilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(7) Üniversitece, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları öğrencinin başarı durumuna göre ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kayıtları, devam zorunluluğu ve kayıt dondurma

MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programa akademik takvime göre kayıt yaptırmak ve teorik derslerin en az yüzde yetmişine, uygulamaların ise en az yüzde seksenine devam etmek zorundadırlar. Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başlangıcında öğrenci bilgi sistemine dersi veren öğretim elemanı tarafından konulması zorunlu olan ders izlencesi ile belirlenir, gereği dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilir ve yapılır.

(2) Öğrenciler, ilgili enstitülerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Yarıyıl/yılsonunda devamsız öğrenciler listesi, ilgili enstitü müdürlüğüne yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce bildirilir ve öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları devamsız olarak değerlendirilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri olan lisansüstü öğrencileri, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı ilgili enstitünün yönetim kurulunca karara bağlanır ve aşağıdaki kurallara göre kayıt dondurma ve değerlendirme işlemi yapılır.

 a) Geçerli sebepler nedeniyle tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl ve doktora öğrencileri en fazla üç yarıyıl kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Öğrencinin, bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık mazeretinin bulunduğunun sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

c) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

ç) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçelerin bulunması halinde kayıt dondurma hakkı verilir.

d) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

e) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılır.

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren tutukluluk süresi öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve enstitü müdürlüğüne önerilir. Lisansüstü programları, ilgili enstitü kurulunca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili enstitülerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2) Bitirme projesi, uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri ve tez çalışmaları ulusal kredisiz derslerdir ve AKTS kredileri sistemde belirtilmiştir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarda her ders için belgeye dayanan, her yarıyıl için en az bir yazılı ara sınav ve bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılması zorunludur. Sadece uygulamaya dayanan derslerde yarıyıl/dönem ara sınavının ve yarıyıl/dönem sonu sınavının nasıl yapılacağı, her değerlendirmenin ders başarı notuna katkısı yarıyıl/dönem başında öğrenci bilgi sistemine konulacak ders öğretim izlencesi ile belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Dersin öğretim elemanı ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlara ek olarak uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notunun belirlenmesine ilişkin hususlar, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devam göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir edilir ve yarıyıl/dönem başında ders izlencesiyle ilan olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavı yapılmayacak dersler, yarıyıl/yıl başında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Yarıyıl/yıl içi ara sınav değerlendirmeleri ara sınav yapıldıktan sonra en geç iki hafta içerisinde öğrencilere ilan edilir. Yarıyıl/dönem sonu değerlendirmeleri akademik takvime göre değerlendirilir ve ilan edilir.

(3) Ders öğretim elemanının izni olmadan sınav salonlarına hiçbir türde elektronik sistem haberleşme cihazı sokulamaz. Sokulması halinde kullanılsın veya kullanılmasın kopya işlemi görür.

Ders başarı notları

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi                                 Harf Notu       100’lük Sistemde Karşılığı          Dörtlük Sistem Puanı

Pekiyi                                                     AA                          90 – 100                                      4.00

İyi – Pekiyi                                             BA                           80 – 89                                       3.50

İyi                                                           BB                           70 – 79                                       3.00

Orta – İyi                                                CB                           60 – 69                                       2.50

Orta                                                        CC                           50 – 59                                       2.00

Başarısız                                                 FF                            00 – 49                                       0.00

Final Sınavına Girmedi                          FG                                 -                                            0.00

Bütünleme Sınavına Girmedi                 BG                                -                                            0.00

Devamsız / Başarısız                              DZ                                 -                                            0.00

(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi           Başarı Notu

Başarısız                              F

Başarılı                                S

(3) Muafiyet için kullanılan derslerin kredilerinin toplamı, program için gerekli kredili ders kredileri toplamının %50’sini geçemez.

Ders tekrarı

MADDE 45 – (1) Başarısız olunan veya tekrar edilmek istenen seçmeli dersin açılmaması durumunda danışmanın teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile öğrenci başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 47 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları aday öğrencilerin bilgilenebileceği uygun yöntemlerle ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci kabulü için duyurulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.