30 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30730

YÖNETMELİK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HUKUKİ YARDIM SAĞLANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentlerinde yer alan  “Aile ve Sosyal Politikalar” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Başkanlık” ibaresi “Genel Müdürlük”, “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığını” ibaresi ise “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

“Komisyon; Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2017

30221