29 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30729

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık personelinin sorumluluk bilincinin geliştirilmesine, bu bilinç içinde hizmetin sunumunda hukuk bilimi öğretisi çerçevesinde kişilerin maddi ve manevi değerlerinin korunmasına, hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasının sağlanmasına, disiplinlerarası bir yaklaşımla sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası alanda geçerli kavramlarının, hukuk alanındaki doktrin ve esasların bilimsel yöntemlerle dikkate alınmasına yönelik öğretiye ve uygulamaya dönük çalışma ve etkinliklerin yürütülmesidir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak.

b) Sağlık hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

c) Konusu ile ilgili enstitü, bilim dalları ve uygulama alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak; ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak; ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak.

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, sertifika programları ile seminerler ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak.

f) Sağlık hukuku konusunda; sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları veya vekilleri tarafından sorulan sorulara bilimsel mütalaa vermek.

g) Sağlık hukuku konusunda, sigorta şirketlerinin sorularını, taleplerini almak; ilgili mevzuatına uygun olarak aktüerlik ve eksperlik yapmak, değerlendirme sonucu bilimsel mütalaa vermek.

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma yönergesini, yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak, Rektör tarafından onaylanan yönerge, plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

ç) Danışma Kurulunun hazırladığı raporları onayladıktan sonra ilgili birimlere göndermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin personeli arasından biri öğretim üyesi olmak kaydıyla sağlık hukuku alanında çalışmaları bulunan ve Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlk faaliyet dönemi başında o yıla ait Müdür tarafından hazırlanan ve Rektör onayından geçen faaliyetler ile ilgili çalışma esaslarını hazırlamak.

b) Yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.

c) Sunulacak raporu değerlendirmek.

ç) Merkez tarafından faaliyetlere uygun olarak verilecek katılım, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri, katılımcılardan alınacak ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin tüm fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı başkanları ile sağlık ve sosyal bilimler enstitü müdürleri, meslek yüksekokulları müdürleri, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile sağlık hukuku alanında başarılı ve tanınmış kişilerden veya kurum temsilcilerinden olmak üzere en fazla 20 üyeden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili oluşturulan alt komisyonlarda görev alır. Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları veya vekilleri tarafından sorulan sorulara bilimsel mütalaa vermek üzere Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapar. Sağlık hukuku konusunda, sigorta şirketlerinin sorularına, taleplerine bağlı olarak Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapar; değerlendirme sonucu yazılı görüşlerini sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.