24 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30724

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ RİSKLİ BEBEK TAKİBİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörünü,

ç) Koordinatör Yardımcıları: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatör Yardımcılarını,

d) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkez Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör:  Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir yaklaşımla Ülkemizde riskli bebeklerin tanı ve erken müdahalesi ile izlem süreçlerinde yaşanan mevcut sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik beklenti ve çözüm önerilerinin tanımlanması, riskli bebek tanı ve izlemi için ülkemize uygun modelleme önerisi sunulmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda sırasıyla prenatal, natal ve postnatal dönemdeki sorunlar ve çözüm önerileri, özellikle postnatal dönemde çok sayıda disiplini ilgilendiren kritik konuların araştırılması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bilgi ve belge toplamak, izlemek, işbirliği yapmak, bilgi ağı oluşturmak ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Riskli bebek alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri haline getirmek ve riskli bebek erken tanı ve müdahalesine ilişkin ülkemizde mevcut durumun ve sorunların ortaya konmasını ve çözüm önerileri sunarak farkındalık yaratılmasını hedeflemek.

b) Farklı disiplinlerden riskli bebek konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Riskli bebek alanında tanı ve takip için ülkemize uygun modelleme oluşturulması, raporlamak, prenatal, natal ve postnatal dönemdeki sorunlar ve çözüm önerileri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) Riskli bebek alanında veri tabanı oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.

e) Riskli bebeklerin tanı, takip ve rehabilitasyonlarının modellenmesi ve bunun tanıtımı, yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla riskli bebeklerin tanı, takip ve rehabilitasyonlarının modellenmesi alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik faaliyetler düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Riskli bebek alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete katılmış üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü ve Yardımcıları

Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü

MADDE 14 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü, Müdürün teklifi üzerine; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Riskli Bebek Aileleri Koordinatörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesine kayıtlı riskli bebek ailelerinin listesini hastane bilgi işlem merkezinden aylık almak.

b) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesine kayıt yaptıran riskli bebek aileleri ile iletişime geçmek ve ilgili yerleşke koordinatörü hakkında bilgilendirmek.

c) Riskli bebek ailelerinin hastaneye devamlarını, tedavilere katılımlarını ve başarılarını takip etmek ve Müdürü bilgilendirmek.

ç) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesinden ayrılan riskli bebek aileleri ile iletişimi devam ettirmek.

d) Takip ve tedavi durumunda olan riskli bebek ailelerinin tedavi imkân ve alanları ile ilgili konularda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak planlanan program ve etkinliği Müdürün onayına sunarak etkinliği gerçekleştirmek.

e) Koordinatörlerle birimin faaliyetlerini  (proje, konferans, seminer, eğitim ve benzeri) planlamak ve Müdürün onayına sunmak.

f) Koordinatörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Müdüre sunmak.

g) Riskli bebek ailelerinin fiziksel erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili sorunlarının giderilmesi için Üniversite ve il genelinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları

MADDE 16 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinde Müdüre ve Koordinatöre karşı sorumludur.

Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcılarının görevleri

MADDE 17 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesinde kayıtlı bulunan tüm riskli bebeklere ait kişisel bilgi dosyaları hazırlamak.

b) Riskli bebek aileleri ile bireysel görüşmeler yaparak bireysel uyarlama mektubunu doldurmak.

c) Bireysel uyarlama mektubunu ilgili akademik danışmana ileterek sorunlara çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Riskli bebek akademik başarısını arttırmak için ek hizmetler sunmak.

d) Riskli bebek ihtiyacı doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Sosyal Destek Birimi ile iletişime geçmek.

e) Barınma ve burs ihtiyacı olan riskli bebekler için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

f) Merkezin düzenlediği etkinliklerde özel gereksinimi olan riskli bebeklerin aktif olarak yer almasını sağlamak.

g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faaliyetler için faaliyet bildirim formu doldurmak ve Koordinatöre sunmak.

ğ) Koordinatörün ilettiği yeni kayıtlı riskli bebekler için oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak.

h) Her yarıyılda en az bir defa riskli bebeklerle toplantı düzenleyerek, riskli bebek memnuniyet anketini yapmak ve değerlendirmek.

ı) Koordinatör tarafından iletilen mezun olacak riskli bebeklerin kariyer planlaması için KAGEM ile toplantı düzenlemek.

Akademik danışmanlar

MADDE 18 – (1) Akademik danışmanlar, Müdürün ve Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler.

Akademik danışmanların görevleri

MADDE 19 – (1) Akademik danışmanların görevleri şunlardır:

a) Riskli bebek ailelerinin bireysel uyarlama mektubunu değerlendirmek.

b) Riskli bebek ailelerinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçmek.

c) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları ile sorunlar üzerine çözümler üretmek.

ç) Riskli bebek ailelerine akademik konularda danışmanlık yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik

MADDE 21 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

Demirbaşlar

MADDE 22 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.