24 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30724

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları tanzim etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, görevlerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle başvuran ve sevk edilen vakaları değerlendirmek, bireysel ya da gruplar halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak.

b) Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve giderilmesi konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

c) Yapılan araştırmalar çerçevesinde dil ve konuşma bozukluklarının giderilebilmesi için terapi programları geliştirmek ve uygulamak.

ç) Dil ve konuşma bozuklukları ya da terapisi alanında çalışan terapistlere, araştırmacılara ve dil ve konuşma bozuklukları alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama alanı yaratmak, danışmanlık yapmak.

d) Dil ve konuşma bozuklukları ve terapisi alanlarında kurslar, seminerler düzenlemek.

e) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarının araştırılarak bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak ve bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili Üniversite içinde ilgili birimler arasında gerekli iş birliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından tercihen Dil ve Konuşma Terapisti, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı, KBB Uzmanı, Pediatri Uzmanı, Nöroloji Uzmanı gibi Konuşma Bozuklukları ile ilişkili alanlarda uzmanlık yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Rektör, Müdürün önerisi üzerine Müdür Yardımcısı görevlendirebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların ve çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve ilgili branşlarla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, Merkezin bütçesini hazırlamak.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 9 – (1) Merkezce yapılacak araştırmalar ve hizmet kapsamında alınan veya Merkeze bağışlanan her türlü alet, cihaz, araç, materyal ve yayınlar Üniversite demirbaşına kaydedilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.