24 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30724

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/4/2018 tarihli ve 30379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan “Onaylı Eğitim Organizasyonu” kapsamında sivil pilot yetiştirmek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitim programları düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2018

30379