23 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30723

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1035 CIVATALAR-MERKEZLEME CIVATASI-YAPRAK YAYLAR İÇİN,

METRİK VİDALI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, karayolu taşıtlarındaki yaprak yayların merkezlenerek tespitinde kullanılan metrik vidalı cıvataların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(2) Bu standard, karayolu taşıtlarındaki yaprak yayların merkezlenerek tespitinde kullanılan metrik vidalı cıvataları kapsar.

(3) Not – Bu standard metninde bundan sonra “Yaprak yaylar için metrik vidalı merkez cıvatası” deyimi yerine “Cıvata” ifadesi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1035 “Civatalar-Merkez cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 18 Aralık 2017 tarihli toplantısında revize edilerek Türk Standardı olarak yayımına karar verilen TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 23/11/1996 tarihli ve 22826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/110-111 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.