23 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30723

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1143 İÇTEN YANMALI MOTORLAR-DÖKME DEMİRDEN PİSTON

SEGMANLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, içten yanmalı motor pistonlarında kullanılan anma çapları 30 mm ila 200 mm (dâhil) olan dökme demirden imal edilen sıkıştırma segmanları ile tek parçalı yaysız yağ segmanlarını kapsar.

(2) Bu standard, yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer segmanları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1143 “Segmanlar (Taşıt Motorları Pistonları İçin)” standardı iptal edilmiştir. Yerine revizyonu hazırlanan TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardı TSE Teknik Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında kabul edilerek imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 24/10/1975 tarihli ve 15393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1143 “Segmanlar (Taşıt Motorları Pistonları İçin)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.