23 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30723

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdari Hizmetler Direktörü: Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Hizmetler Direktörünü,

b) Merkez (Hastane): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür (Genel Direktör): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Direktörünü,

ç) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

e) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünü,

f) Tıbbi Hizmetler Direktörü (Başhekim): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörünü,

g) Tıp Fakültesi: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplum sağlığına ilişkin bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, her düzeyde nitelikli tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tıp fakültesi ve üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak üniversitenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini erişilebilir, kaliteli, verimli ve en ekonomik koşullarda topluma sunmak, tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Topluma uluslararası kalite standartlarında yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

b) Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerine katkı ve katılım sağlamak.

c) Üniversite içi ve/veya dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak tıp ve sağlık bilimleri alanında tanı ve tedavi, ilaç, klinik ve yönetim araştırmaları yapmak.

ç) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık bilincinin yaygınlaştırılması için projeler geliştirmek ve ulusal sağlık politikalarına katkı sağlamak.

d) Merkeze bağlı olarak çalışan bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda ayakta bakım hizmet birimleri kurmak, ünite ve benzeri gibi tesisleri ve bakım evi, kreş, huzurevi ve benzeri gibi sosyal hizmet birimlerini satın almak, kiralamak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.

e) Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı geliştirmek, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminer gibi akademik etkinlikleri desteklemek veya düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, tıp ve sağlık bilimleri alanında projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüşleri yaymak ve paylaşmak.

g) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Genel Direktör).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Genel Direktör)

MADDE 8 – (1) Müdür (Genel Direktör), sorumluluk alanındaki birimlerde sunulan sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında sunulmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer sorumlularla iş birliği ve uyum içerisinde ve hukuka uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Yönetim Kuruluna, Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumlu en üst yöneticidir.

(2) Müdür (Genel Direktör), Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Genel Direktör) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Genel Direktör), görevi başında bulunmadığı zaman, tıbbi hizmetler direktörü genel direktörlüğe vekâlet eder. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi kendiliğinden sona erer.

Müdür (Genel Direktör)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Genel Direktör)’ün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez ve bağlı birimlerin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü beşeri ve maddi kaynakları planlamak, örgütlemek, yönetmek ve denetlemek.

c) Üniversitenin stratejik planları doğrultusunda yıllık programların ve bütçenin hazırlanmasını, Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilerek faaliyet raporlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

ç) Merkez ve bağlı birimlerin tıbbi, sağlık bakım, idari, mali, eğitim ve araştırma birimleri arasında eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimlere tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak.

e) Merkezin norm kadro çizelgesine uygun olarak insan kaynaklarının temini, özlük haklarının tespiti, hizmet akdinin güncellenmesi veya sonlandırılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

f) Personelin norm kadro ve belirlenen görev, yetki ve sorumluluk kapsamında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ve bağlı birimlerce sunulan sağlık hizmetlerinin düzenli ve sürekli sürdürülmesini sağlamak, kalite standartlarını korumak ve geliştirmek.

ğ) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla iş birliği ve anlaşmalar yapmak, ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştirmek.

h) İlgili mevzuat ile öngörülen ve Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen Dekan ve Genel Direktörün doğal üyesi olduğu yükseköğrenim görmüş en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirebilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kere toplanır. Yönetim Kuruluna Genel Direktör başkanlık eder. Dekan ya da Genel Direktör gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kuruluş amaçlarına, ihtiyaç ve beklentilerine uygun kararlar almak ve merkezin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

b) Merkez ve bağlı birimlere atanacak sağlık bakım, idari, mali ve destek hizmetleri üst yöneticilerinin görev ve sorumluluk alanlarını tayin etmek ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin uluslararası norm ve standartlar ve genel yönetim ilkeleri doğrultusunda amaçlarını ve hedeflerini belirlemek.

ç) Merkez ve bağlı birimlerin örgütlenme ve yönetim süreçlerine ilişkin politika ve stratejiler belirlemek, uygulanmasını sağlamak, genel gözetim ve denetimi yapmak.

d) Üniversitenin stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan yıllık performans programını, bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını değerlendirerek iyileştirici ve geliştirici önlemleri almak, sağlık biriminin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetine sunmak.

e) Merkeze bağlı sağlık birimlerinin bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, mali yıl içinde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlere ilişkin finansal süreçleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

f) Tıp ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için politika ve stratejiler geliştirmek.

g) Merkez ve bağlı birimlerde yürütülecek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, uygulama ve araştırma programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Merkezin kalite ve performans izleme ve değerleme ölçütlerinin geliştirilmesine ilişkin gerekli çalışmaları yaptırmak.

h) Sağlık alanında yeni hizmet birimlerinin tesis edilmesine ve ortak kullanım anlaşmaları yapılmasına ilişkin yatırım teklifleri ve fizibilite raporları hazırlamak Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ı) Merkezin bünyesinde gerekli görülen konularda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

i) Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Tıbbi Hizmetler Direktörü (Başhekim)

MADDE 12 – (1) Tıbbi Hizmetler Direktörü; Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Hizmetler Direktörü yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Tıbbi Hizmetler Direktörü iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Hizmetler Direktörünün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile tıbbi hizmetler direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevleri

MADDE 13 – (1) Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartların oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin politika ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin kalite ve performansını izlemek, yönetmek ve değerlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda hekimlerin ve kendisine bağlı sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak, motivasyonlarını geliştirmek.

f) Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü ile birlikte merkez ve bağlı birimlerde yürütülecek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, uygulama ve araştırma programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesini yapmak.

Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü (Başhemşirelik)

MADDE 14 – (1) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü lisans mezunu ve en az beş yıllık çalışma deneyimi olan hemşireler arasından Tıbbi Hizmetler Direktörünün önerisi ve Genel Direktörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü tekrar görevlendirilebilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün önerisi, Genel Direktörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Sağlık Bakım Hizmetleri yardımcıları görevlendirilebilir.

Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan Hemşirelik hizmetleri yöneticileri ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Tıbbi Hizmetler Direktörüne, idari konularda İdari Hizmetler Direktörüne bildirmek.

b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Tıbbi Hizmetler Direktörüne iletmek ve verilen kararları uygulamak.

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlamak.

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite ölçütleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

İdari Hizmetler Direktörü

MADDE 16 – (1) İdari Hizmetler Direktörü; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde İdari Hizmetler Direktörünün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten İdari Hizmetler Direktörü yeniden görevlendirilebilir. İdari Hizmetler Direktörünün önerisi, Genel Direktörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile İdari Hizmetler Direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

İdari Hizmetler Direktörünün Görevleri

MADDE 17 – (1) İdari Hizmetler Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Genel Direktöre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Merkezin dönen ve duran varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak.

d) Hasta hizmetlerinin etkin, verimli ve hasta odaklı verilmesini sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkez ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari, mali ve teknik işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler bakımından, yönetim organizasyon şemasında belirtildiği üzere Müdür (Genel Direktör), Tıbbi Hizmetler Direktörü, İdari Hizmetler Direktörü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Direktöründen en az birine karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirilmesi için Merkez yönetimi ile uyum, iş birliği ve eşgüdüm içinde bulunur.

(3) Merkez ve bağlı birimlerde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.