20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 Tarihli ve 8480 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/101, K: 2019/3 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2019 Tarihli ve 2015/3782 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05/10/2018 Tarihli ve E: 2017/6, K: 2018/9 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri