19 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30719

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim üyesini,

b) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini (MŞÜ-KARGEM),

c) Mezun: Muş Alparslan Üniversitesi mezununu,

ç) Müdür: Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektör yardımcısı: Muş Alparslan Üniversitesi rektör yardımcısını,

g) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci adaylarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitenin ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu suretle Üniversitenin ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlamaya ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı hizmetini ve diğer hizmetleri vermek, bu hizmetlerin verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya bu etkinliklere destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama projelerinin ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşların ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.

f) Üniversite bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

g) Üniversite bünyesindeki Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)’ne bağlı Girişimciliği Destekleme birimi ile işbirliği yaparak öğrencilerin girişimcilik becerilerini artırmak.

ğ) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelimleri ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

h) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ı) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

j) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer programları ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırmaları, yayınları, projeleri ve tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

l) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

m) Kariyer geliştirme kapsamında sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

n) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

o) Kariyer planlamayı ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alan ve Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetiminden ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) MŞÜ-KARGEM’i temsil etmek ve yönetmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve bu görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından ve bir idari personelden Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan stratejilerin, politikaların ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

ğ) Danışma Kurulunun görüşlerini ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Müdür, Müdür Yardımcısı dahil olmaz üzere Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilen en az 7 en fazla 13 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyime sahip ya da Merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek öğretim elemanları tarafından seçilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Birimler

MADDE 14 – (1) Merkeze ait birimler ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Girişimcilik/Kadın Girişimciliği Birimi: Genel anlamda erkekleri özellikle ise kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomilerine, hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla girişimcilik konusunda rehberlik etmek ve danışmanlık sağlamak.

b) Kariyer Planlama ve Yönetimi Birimi: Öğrencilerin deneyimlerine, ilgilerine, yeteneklerine ve değerlerine göre kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmelerinde, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olmak.

c) Staj Danışmanlığı Birimi: Öğrencilerin akademik eğitim kapsamında derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri gerçek iş süreçleriyle pekiştirmek ve bu staj deneyimi ile kariyer planlamalarına daha sağlıklı yön verebilmelerini sağlamak.

ç) Mezun Takip Birimi: Mezunlar arasındaki ilişkileri etkin kılmak, mezunlarımızın Üniversiteyle irtibatlarını sürdürmek, istihdam edildikleri kurumlardan ve kuruluşlardan haberdar olmak, işverenler tarafından gerekli yeterliklere sahip mezunlarımızı önermek.

d) Kurumlar Arası İşbirliği Birimi: Üniversite ve diğer kurumlar ve kuruluşlar arasındaki araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilgileri çerçevesinde ve her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut ilişkileri geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışlarını ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik kariyer danışmanları

MADDE 15 – (1) Akademik kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektör tarafından her fakülteden, yüksekokuldan ve meslek yüksekokulundan en az bir öğretim üyesi olacak şekilde üç yıl için görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Görev süresi sona eren akademik kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.

Akademik kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 16 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak.

b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danışmanlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak.

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü biçimde ve ölçüde rektör yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Döner sermaye

MADDE 19 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.