18 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30718

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi hariç bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan almak koşuluyla notun % 60’ı toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için not verilmesi halinde ara sınavların katkısı % 30 ve diğer çalışmaların katkısı % 10’dur. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF harf notu işlenir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ise yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 50’si ve yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan almak koşuluyla notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar, uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az % 20 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla % 30’dur. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF harf notu işlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2017

30008

2-

13/6/2018

30450